John 10:38
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
4160 [e]ποιῶ,
poiō
I do,V-PIA-1S
2579 [e]κἂν
kan
even ifAdv
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
MePPro-D1S
3361 [e]μὴ
notAdv
4100 [e]πιστεύητε,
pisteuēte
you believe,V-PSA-2P
3588 [e]τοῖς
tois
theArt-DNP
2041 [e]ἔργοις
ergois
worksN-DNP
4100 [e]πιστεύετε,
pisteuete
believe,V-PMA-2P
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
1097 [e]γνῶτε
gnōte
you may knowV-ASA-2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1097 [e]γινώσκητε
ginōskēte
may understandV-PSA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
Me [is]PPro-D1S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3962 [e]Πατὴρ
Patēr
Father,N-NMS
2504 [e]κἀγὼ
kagō
and IPPro-N1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3962 [e]Πατρί.
Patri
Father.N-DMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:38 Greek NT: Nestle 1904
εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ Πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ Πατρί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:38 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:38 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:38 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε· ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατήρ, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:38 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε, ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:38 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:38 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε· ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατήρ, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10:38 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ δὲ ποιῶ κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύσατε· ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν αὐτῷ

John 10:38 Hebrew Bible
ואם עשיתי ולא תאמינו לי האמינו נא למעשי למען תדעו ותאמינו כי בי האב ואני בו׃

John 10:38 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐܦܢ ܠܝ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܠܥܒܕܐ ܗܝܡܢܘ ܕܬܕܥܘܢ ܘܬܗܝܡܢܘܢ ܕܐܒܝ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܐܒܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
but if I do them, though you do not believe Me, believe the works, so that you may know and understand that the Father is in Me, and I in the Father."

King James Bible
But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.

Holman Christian Standard Bible
But if I am doing them and you don't believe Me, believe the works. This way you will know and understand that the Father is in Me and I in the Father."
Treasury of Scripture Knowledge

believe the.

John 3:2 The same came to Jesus by night, and said to him, Rabbi, we know …

John 5:36 But I have greater witness than that of John: for the works which …

Acts 2:22 You men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved …

Acts 4:8-12 Then Peter, filled with the Holy Ghost, said to them, You rulers …

that ye.

John 10:30 I and my Father are one.

John 14:9-11,20 Jesus said to him, Have I been so long time with you, and yet have …

John 17:11,21-23 And now I am no more in the world, but these are in the world, and …

Links
John 10:38John 10:38 NIVJohn 10:38 NLTJohn 10:38 ESVJohn 10:38 NASBJohn 10:38 KJVJohn 10:38 Bible AppsJohn 10:38 Biblia ParalelaJohn 10:38 Chinese BibleJohn 10:38 French BibleJohn 10:38 German BibleBible Hub
John 10:37
Top of Page
Top of Page