κἂν
Englishman's Concordance
κἂν (kan) — 17 Occurrences

Matthew 21:21 Prtcl-C
GRK: ποιήσετε ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει
NAS: was done to the fig tree, but even if you say
KJV: but also if ye shall say
INT: will you do but even if to the mountain

Matthew 26:35 Prtcl-C
GRK: ὁ Πέτρος Κἂν δέῃ με
NAS: said to Him, Even if I have
KJV: said unto him, Though I should
INT: Peter Even if it were needful for me

Mark 5:28 Prtcl-C
GRK: Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων
NAS: If I just touch
KJV: If I may touch but his clothes,
INT: if I shall touch but the garments

Mark 6:56 Prtcl-C
GRK: αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου
NAS: and imploring Him that they might just touch
KJV: if it were but the border
INT: him that if only the fringe

Mark 16:18 Prtcl-C
GRK: ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι
NAS: up serpents, and if they drink
KJV: serpents; and if they drink
INT: serpents they will take up and if deadly anything

Luke 12:38 Prtcl-C
GRK: κἂν ἐν τῇ
NAS: Whether he comes in the second
INT: And if in the

Luke 12:38 Prtcl-C
GRK: τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ
NAS: watch, or even in the third,
INT: the second or if in the

Luke 13:9 Prtcl-C
GRK: κἂν μὲν ποιήσῃ
NAS: and if it bears fruit
KJV: And if it bear fruit,
INT: and if indeed it should bear

John 8:14 Prtcl-C
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ
NAS: and said to them, Even if I testify
KJV: said unto them, Though I bear record
INT: said to them Even if I bear witness

John 8:55 Prtcl-C
GRK: οἶδα αὐτόν κἂν εἴπω ὅτι
NAS: Him, but I know Him; and if I say
INT: know him And if I say that

John 10:38 Prtcl-C
GRK: δὲ ποιῶ κἂν ἐμοὶ μὴ
NAS: I do them, though you do not believe
KJV: if I do, though ye believe not
INT: however I do even if me not

John 11:25 Prtcl-C
GRK: εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται
NAS: in Me will live even if he dies,
KJV: me, though he were dead,
INT: on me even if he die he will live

Acts 5:15 Prtcl-C
GRK: ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ
NAS: came by at least his shadow
KJV: that at the least the shadow
INT: coming of Peter at least the shadow

1 Corinthians 13:3 Prtcl-C
GRK: κἂν ψωμίσω πάντα
INT: and if I give away all

2 Corinthians 11:16 Prtcl-C
GRK: δὲ μή¦γε κἂν ὡς ἄφρονα
NAS: [you do], receive me even as foolish,
KJV: a fool; if otherwise, yet as a fool
INT: however otherwise even as a fool

Hebrews 12:20 Prtcl-C
GRK: τὸ διαστελλόμενον Κἂν θηρίον θίγῃ
NAS: the command, IF EVEN A BEAST
KJV: that which was commanded, And if so much as a beast
INT: that [which] was commanded And if a beast should touch

James 5:15 Prtcl-C
GRK: ὁ κύριος κἂν ἁμαρτίας ᾖ
NAS: will raise him up, and if he has committed
KJV: him up; and if he have committed
INT: the Lord and if sins he should be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page