ἐμοὶ
Englishman's Concordance
ἐμοὶ (emoi) — 93 Occurrences

Matthew 10:32 PPro-D1S
GRK: ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν
INT: will confess in me before

Matthew 11:6 PPro-D1S
GRK: σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
INT: shall fall away in me

Matthew 18:26 PPro-D1S
GRK: Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ πάντα
INT: have patience with me and all

Matthew 18:29 PPro-D1S
GRK: Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί καὶ ἀποδώσω
INT: Have patience with me and I will pay

Matthew 25:40 PPro-D1S
GRK: τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ ἐποιήσατε
INT: the least to me you did [it]

Matthew 25:45 PPro-D1S
GRK: ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε
INT: least neither to me did you [it]

Matthew 26:31 PPro-D1S
GRK: σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ
INT: will fall away because of me during the

Mark 5:7 PPro-D1S
GRK: λέγει Τί ἐμοὶ καὶ σοί
INT: he said What to me and to you

Mark 14:6 PPro-D1S
GRK: ἠργάσατο ἐν ἐμοί
INT: she did toward me

Mark 14:27 Ppro-D1S
GRK: σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ
INT: you will fall away in me on the

Luke 4:6 PPro-D1S
GRK: αὐτῶν ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ
INT: of them for to me it has been delivered and

Luke 7:23 PPro-D1S
GRK: σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί
INT: shall fall away in me

Luke 8:28 PPro-D1S
GRK: εἶπεν Τί ἐμοὶ καὶ σοί
INT: said What to me and to you

Luke 12:8 PPro-D1S
GRK: ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν
INT: may confess in me before the

Luke 15:29 PPro-D1S
GRK: παρῆλθον καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας
INT: I disobeyed and to me never did you give

Luke 22:37 PPro-D1S
GRK: τελεσθῆναι ἐν ἐμοί τό Καὶ
INT: be accomplished in me And

John 2:4 PPro-D1S
GRK: Ἰησοῦς Τί ἐμοὶ καὶ σοί
INT: Jesus What to me with to you

John 5:46 PPro-D1S
GRK: ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί περὶ γὰρ
INT: you would have believed anyhow me concerning indeed

John 6:56 PPro-D1S
GRK: αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ
INT: blood in me abides and I

John 7:23 PPro-D1S
GRK: νόμος Μωυσέως ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι
INT: law of Moses with me you are angry because

John 8:12 PPro-D1S
GRK: ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ
INT: he that follows me no not

John 10:38 PPro-D1S
GRK: ποιῶ κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε
INT: I do even if me not you believe

John 10:38 PPro-D1S
GRK: ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ
INT: that in me [is] the Father

John 12:26 PPro-D1S
GRK: ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ
KJV: and where I am, there
INT: If me anyone serves

John 12:26 PPro-D1S
GRK: τις διακονῇ ἐμοὶ ἀκολουθείτω καὶ
INT: anyone serves me let him follow and

John 12:26 PPro-D1S
GRK: ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει
INT: if anyone me serves will honor

John 14:10 PPro-D1S
GRK: πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν τὰ
KJV: the words that I speak unto you
INT: Father in me is The

John 14:10 PPro-D1S
GRK: πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ
INT: [the] Father in me who dwells does

John 14:11 PPro-D1S
GRK: πατὴρ ἐν ἐμοί εἰ δὲ
INT: Father in me if moreover

John 14:20 PPro-D1S
GRK: ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν
INT: you in me and I in

John 14:30 PPro-D1S
GRK: καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει
INT: and in me not he has

John 15:2 PPro-D1S
GRK: κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον
INT: branch in me not bearing

John 15:4 PPro-D1S
GRK: μείνατε ἐν ἐμοί κἀγὼ ἐν
INT: Abide in me and I in

John 15:4 PPro-D1S
GRK: μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε
INT: not in me you abide

John 15:5 PPro-D1S
GRK: μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν
INT: abides in me and I in

John 15:6 PPro-D1S
GRK: μένῃ ἐν ἐμοί ἐβλήθη ἔξω
INT: abide in me he is thrown out

John 15:7 PPro-D1S
GRK: μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ
INT: you abide in me and the

John 16:33 PPro-D1S
GRK: ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε
KJV: be of good cheer; I have overcome
INT: that in me peace you might have

John 17:21 PPro-D1S
GRK: πάτερ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν
INT: Father [are] in me and I in

John 17:23 PPro-D1S
GRK: σὺ ἐν ἐμοί ἵνα ὦσιν
INT: you in me that they might be

John 18:35 PPro-D1S
GRK: παρέδωκάν σε ἐμοί τί ἐποίησας
INT: delivered you to me what did you

John 19:10 PPro-D1S
GRK: ὁ Πιλᾶτος Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς
INT: Pilate To me not speak you

Acts 11:12 PPro-D1S
GRK: δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ
INT: moreover with me also

Acts 22:9 PPro-D1S
GRK: δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ
INT: moreover with me being the

Acts 26:13 PPro-D1S
GRK: τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους
INT: those with me journeying

Acts 28:18 PPro-D1S
GRK: ὑπάρχειν ἐν ἐμοί
INT: was there in me

Romans 7:8 PPro-D1S
GRK: κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν
INT: produced in me all covetousness

Romans 7:13 PPro-D1S
GRK: οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος
INT: then [is] good to me has it become death

Romans 7:17 PPro-D1S
GRK: οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
INT: dwelling in me sin

Romans 7:18 PPro-D1S
GRK: οἰκεῖ ἐν ἐμοί τοῦτ' ἔστιν
INT: there dwells in me this is

Romans 7:20 PPro-D1S
GRK: οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία
KJV: not, it is no more I that do it,
INT: dwelling in me sin

Romans 7:21 PPro-D1S
GRK: τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ
INT: that will to me to practice the

Romans 7:21 PPro-D1S
GRK: καλὸν ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν
INT: right that me evil

Romans 12:19 PPro-D1S
GRK: γέγραπται γάρ Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ
KJV: [is] mine; I will repay,
INT: it has been written indeed To me vengeance I

Romans 14:11 PPro-D1S
GRK: Κύριος ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν
INT: [the] Lord that to me will bow every

1 Corinthians 4:3 PPro-D1S
GRK: ἐμοὶ δὲ εἰς
INT: me moreover to

1 Corinthians 9:15 PPro-D1S
GRK: γένηται ἐν ἐμοί καλὸν γάρ
INT: it should be with me [it were] good for

1 Corinthians 14:11 PPro-D1S
GRK: λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος
INT: speaks for me a barbarian

1 Corinthians 15:10 PPro-D1S
GRK: ἡ σὺν ἐμοί
INT: which [is] with me

1 Corinthians 16:4 PPro-D1S
GRK: πορεύεσθαι σὺν ἐμοὶ πορεύσονται
INT: to go with me they will go

2 Corinthians 1:17 PPro-D1S
GRK: ᾖ παρ' ἐμοὶ τό Ναί
INT: there should be with me yes

2 Corinthians 9:4 PPro-D1S
GRK: ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ
INT: should come with me Macedonians and

2 Corinthians 11:10 PPro-D1S
GRK: Χριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι ἡ
INT: of Christ in me that the

2 Corinthians 13:3 PPro-D1S
GRK: τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος χριστοῦ
INT: in me speaking of Christ

Galatians 1:2 PPro-D1S
GRK: οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί
INT: the with me all brothers

Galatians 1:16 PPro-D1S
GRK: αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι
INT: of him in me that I should preach

Galatians 1:24 PPro-D1S
GRK: ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν
INT: they were glorifying in me God

Galatians 2:3 PPro-D1S
GRK: ὁ σὺν ἐμοί Ἕλλην ὤν
INT: who [was] with me a Greek being

Galatians 2:6 PPro-D1S
GRK: οὐ λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ οἱ
INT: not does accept to me indeed those

Galatians 2:8 PPro-D1S
GRK: ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ
INT: did also in me toward the

Galatians 2:9 PPro-D1S
GRK: δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ
INT: [the] right hands they gave to me and Barnabas

Galatians 2:20 PPro-D1S
GRK: δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ὃ
INT: however in me Christ which

Galatians 6:14 PPro-D1S
GRK: ἐμοὶ δὲ μὴ
INT: for me however never

Galatians 6:14 PPro-D1S
GRK: δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται
INT: through whom to me [the] world has been crucified

Ephesians 3:8 PPro-D1S
GRK: ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ
INT: To me the very least

Philippians 1:7 PPro-D1S
GRK: ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν
INT: it is right for me this to think

Philippians 1:21 PPro-D1S
GRK: Ἐμοὶ γὰρ τὸ
INT: to me indeed

Philippians 1:26 PPro-D1S
GRK: Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς
INT: Jesus in me through

Philippians 1:30 PPro-D1S
GRK: εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν
INT: you saw in me and now

Philippians 1:30 PPro-D1S
GRK: ἀκούετε ἐν ἐμοί
INT: hear of in me

Philippians 2:16 PPro-D1S
GRK: εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν
INT: for a boast to me in [the] day

Philippians 2:22 PPro-D1S
GRK: τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς
INT: a child with me he served for

Philippians 3:1 PPro-D1S
GRK: γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ
INT: to write to you to me indeed [is] not

Philippians 4:9 PPro-D1S
GRK: εἴδετε ἐν ἐμοί ταῦτα πράσσετε
INT: saw in me these things do

Philippians 4:21 PPro-D1S
GRK: οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί
INT: the with me brothers

Colossians 1:29 PPro-D1S
GRK: ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει
INT: works in me in power

1 Timothy 1:16 PPro-D1S
GRK: ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται
INT: that in me [the] foremost might show forth

2 Timothy 4:8 PPro-D1S
GRK: μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ
INT: only moreover to me but also

Philemon 1:11 PPro-D1S
GRK: σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον
INT: to you and to me useful

Philemon 1:16 PPro-D1S
GRK: ἀγαπητόν μάλιστα ἐμοί πόσῳ δὲ
INT: beloved especially to me how much moreover

Philemon 1:18 PPro-D1S
GRK: ὀφείλει τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα
INT: owes this to me charge to the account

Hebrews 10:30 PPro-D1S
GRK: τὸν εἰπόντα Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ
KJV: [belongeth] unto me, I will recompense,
INT: the [one] having said To me vengeance [belongs] I

Hebrews 13:6 PPro-D1S
GRK: λέγειν Κύριος ἐμοὶ βοηθός καὶ
INT: to say [The] Lord [is] to me helper and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page