John 13:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3753 [e]Ὅτε
Hote
WhenAdv
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3538 [e]ἔνιψεν
enipsen
He had washedV-AIA-3S
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
4228 [e]πόδας
podas
feetN-AMP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2983 [e]ἔλαβεν
elaben
takenV-AIA-3S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
2440 [e]ἱμάτια
himatia
garmentsN-ANP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
377 [e]ἀνέπεσεν
anepesen
having reclinedV-AIA-3S
3825 [e]πάλιν,
palin
again,Adv
3004 [e]εἶπεν
eipen
He saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
1097 [e]Γινώσκετε
Ginōskete
Do you knowV-PIA-2P
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
4160 [e]πεποίηκα
pepoiēka
I have doneV-RIA-1S
4771 [e]ὑμῖν;
hymin
to you?PPro-D2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:12 Greek NT: Nestle 1904
Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν, πάλιν εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν, πάλιν εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν, εἴπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς· Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς· γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἀναπεσών πάλιν εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν

John 13:12 Hebrew Bible
ויהי אחרי אשר רחץ את רגלים וילבש את בגדיו וישב להסב ויאמר אליהם הידעתם מה הדבר אשר עשיתי לכם׃

John 13:12 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܝܓ ܪܓܠܝܗܘܢ ܫܩܠ ܢܚܬܘܗܝ ܘܐܤܬܡܟ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܠܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So when He had washed their feet, and taken His garments and reclined at the table again, He said to them, "Do you know what I have done to you?

King James Bible
So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?

Holman Christian Standard Bible
When Jesus had washed their feet and put on His robe, He reclined again and said to them, "Do you know what I have done for you?
Treasury of Scripture Knowledge

Know.

John 13:7 Jesus answered and said to him, What I do you know not now; but you …

Ezekiel 24:19,24 And the people said to me, Will you not tell us what these things …

Matthew 13:51 Jesus said to them, Have you understood all these things? They say …

Mark 4:13 And he said to them, Know you not this parable? and how then will …

Links
John 13:12John 13:12 NIVJohn 13:12 NLTJohn 13:12 ESVJohn 13:12 NASBJohn 13:12 KJVJohn 13:12 Bible AppsJohn 13:12 Biblia ParalelaJohn 13:12 Chinese BibleJohn 13:12 French BibleJohn 13:12 German BibleBible Hub
John 13:11
Top of Page
Top of Page