PRAXEIS 13
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1ēsan de tines en antiocheia kata tēn ousan ekklēsian prophētai kai didaskaloi o te barnabas kai sumeōn o kaloumenos niger kai loukios o kurēnaios manaēn te ērōdou tou tetrarchou suntrophos kai saulos 2leitourgountōn de autōn tō kuriō kai nēsteuontōn eipen to pneuma to agion aphorisate dē moi ton te barnaban kai ton saulon eis to ergon o proskeklēmai autous 3tote nēsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras autois apelusan

4outoi men oun ekpemphthentes upo tou pneumatos tou agiou katēlthon eis tēn seleukeian ekeithen te apepleusan eis tēn kupron 5kai genomenoi en salamini katēngellon ton logon tou theou en tais sunagōgais tōn ioudaiōn eichon de kai iōannēn upēretēn 6dielthontes de tēn nēson achri paphou euron tina magon pseudoprophētēn ioudaion ō onoma bariēsous 7os ēn sun tō anthupatō sergiō paulō andri sunetō outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezētēsen akousai ton logon tou theou 8anthistato de autois elumas o magos outōs gar methermēneuetai to onoma autou zētōn diastrepsai ton anthupaton apo tēs pisteōs 9saulos de o kai paulos plēstheis pneumatos agiou kai atenisas eis auton 10eipen ō plērēs pantos dolou kai pasēs radiourgias uie diabolou echthre pasēs dikaiosunēs ou pausē diastrephōn tas odous kuriou tas eutheias 11kai nun idou cheir tou kuriou epi se kai esē tuphlos mē blepōn ton ēlion achri kairou parachrēma de epepesen ep auton achlus kai skotos kai periagōn ezētei cheiragōgous 12tote idōn o anthupatos to gegonos episteusen ekplēssomenos epi tē didachē tou kuriou

13anachthentes de apo tēs paphou oi peri ton paulon ēlthon eis pergēn tēs pamphulias iōannēs de apochōrēsas ap autōn upestrepsen eis ierosoluma 14autoi de dielthontes apo tēs pergēs paregenonto eis antiocheian tēs pisidias kai eiselthontes eis tēn sunagōgēn tē ēmera tōn sabbatōn ekathisan 15meta de tēn anagnōsin tou nomou kai tōn prophētōn apesteilan oi archisunagōgoi pros autous legontes andres adelphoi ei estin logos en umin paraklēseōs pros ton laon legete 16anastas de paulos kai kataseisas tē cheiri eipen andres israēlitai kai oi phoboumenoi ton theon akousate 17o theos tou laou toutou israēl exelexato tous pateras ēmōn kai ton laon upsōsen en tē paroikia en gē aiguptō kai meta brachionos upsēlou exēgagen autous ex autēs 18kai ōs tessarakontaetē chronon etropophorēsen autous en tē erēmō 19kai kathelōn ethnē epta en gē chanaan kateklērodotēsen autois tēn gēn autōn 20kai meta tauta ōs etesin tetrakosiois kai pentēkonta edōken kritas eōs samouēl tou prophētou 21kakeithen ētēsanto basilea kai edōken autois o theos ton saoul uion kis andra ek phulēs beniamin etē tessarakonta 22kai metastēsas auton ēgeiren autois ton dabid eis basilea ō kai eipen marturēsas euron dabid ton tou iessai andra kata tēn kardian mou os poiēsei panta ta thelēmata mou 23toutou o theos apo tou spermatos kat epangelian ēgeiren tō israēl sōtēra iēsoun 24prokēruxantos iōannou pro prosōpou tēs eisodou autou baptisma metanoias panti tō laō israēl 25ōs de eplērou o iōannēs ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egō all idou erchetai met eme ou ouk eimi axios to upodēma tōn podōn lusai

26andres adelphoi uioi genous abraam kai oi en umin phoboumenoi ton theon umin o logos tēs sōtērias tautēs apestalē 27oi gar katoikountes en ierousalēm kai oi archontes autōn touton agnoēsantes kai tas phōnas tōn prophētōn tas kata pan sabbaton anaginōskomenas krinantes eplērōsan 28kai mēdemian aitian thanatou eurontes ētēsanto pilaton anairethēnai auton 29ōs de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kathelontes apo tou xulou ethēkan eis mnēmeion 30o de theos ēgeiren auton ek nekrōn 31os ōphthē epi ēmeras pleious tois sunanabasin autō apo tēs galilaias eis ierousalēm oitines eisin martures autou pros ton laon 32kai ēmeis umas euangelizometha tēn pros tous pateras epangelian genomenēn 33oti tautēn o theos ekpeplērōken tois teknois autōn ēmin anastēsas iēsoun ōs kai en tō psalmō tō deuterō gegraptai uios mou ei su egō sēmeron gegennēka se 34oti de anestēsen auton ek nekrōn mēketi mellonta upostrephein eis diaphthoran outōs eirēken oti dōsō umin ta osia dabid ta pista 35dio kai en eterō legei ou dōseis ton osion sou idein diaphthoran 36dabid men gar idia genea upēretēsas tē tou theou boulē ekoimēthē kai prosetethē pros tous pateras autou kai eiden diaphthoran 37on de o theos ēgeiren ouk eiden diaphthoran 38gnōston oun estō umin andres adelphoi oti dia toutou umin aphesis amartiōn katangelletai 39kai apo pantōn ōn ouk ēdunēthēte en tō nomō mōseōs dikaiōthēnai en toutō pas o pisteuōn dikaioutai 40blepete oun mē epelthē eph umas to eirēmenon en tois prophētais

41idete oi kataphronētai kai thaumasate kai aphanisthēte oti ergon egō ergazomai en tais ēmerais umōn ergon ō ou mē pisteusēte ean tis ekdiēgētai umin

42exiontōn de ek tēs sunagōgēs tōn ioudaiōn parekaloun ta ethnē eis to metaxu sabbaton lalēthēnai autois ta rēmata tauta 43lutheisēs de tēs sunagōgēs ēkolouthēsan polloi tōn ioudaiōn kai tōn sebomenōn prosēlutōn tō paulō kai tō barnaba oitines proslalountes autois epeithon autous epimenein tē chariti tou theou

44tō de erchomenō sabbatō schedon pasa ē polis sunēchthē akousai ton logon tou theou 45idontes de oi ioudaioi tous ochlous eplēsthēsan zēlou kai antelegon tois upo tou paulou legomenois antilegontes kai blasphēmountes 46parrēsiasamenoi de o paulos kai o barnabas eipon umin ēn anankaion prōton lalēthēnai ton logon tou theou epeidē de apōtheisthe auton kai ouk axious krinete eautous tēs aiōniou zōēs idou strephometha eis ta ethnē

47outōs gar entetaltai ēmin o kurios tetheika se eis phōs ethnōn tou einai se eis sōtērian eōs eschatou tēs gēs

48akouonta de ta ethnē echairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi ēsan tetagmenoi eis zōēn aiōnion 49diephereto de o logos tou kuriou di olēs tēs chōras 50oi de ioudaioi parōtrunan tas sebomenas gunaikas kai tas euschēmonas kai tous prōtous tēs poleōs kai epēgeiran diōgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autous apo tōn oriōn autōn 51oi de ektinaxamenoi ton koniorton tōn podōn autōn ep autous ēlthon eis ikonion 52oi de mathētai eplērounto charas kai pneumatos agiou

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Acts 12
Top of Page
Top of Page