Ephesians 6
Uma New Testament
1Ana' -ana', tuku' hawa' totu'a-ni hewa kampotuku' -ni Pue', apa' toe to masipato' nibabehi. 2Hi rala Buku Tomoroli' te'uki' parenta toi: "Kana tabila' tina pai' tuama-ta." Ngkai parenta to hampulu', lako' toi-di parenta to ria janci-na. 3Janci toe: "Ane tabila' tina pai' tuama-ta, lompe' pai' moloe tuwu' -ta hi rala dunia' toi."

4Pai' koi' to tuama, neo' nipedahi nono ana' -ni. Pewili' -ra-dile, tudui' pai' paresai' -ra hante paresa' to ngkai Pue'.

5Ompi' -ompi' -ku to rapobatua, tuku' hawa' maradika-ni hi rala dunia' toi. Bila' pai' pengkorui-ra ngkai kabula nono-ni. Toe nibabehi hewa pengkoru-ni hi Kristus. 6Neo' nibabehi toe nto'u-na nahilo maradika-ni-wadi bona ngalai' ra'une' manusia' -wada-koi. Mobago-koi hewa batua Kristus to mpotuku' konoa Alata'ala hante nono mpu'u. 7Mobago hante kagoe' nono-ni, niponcawa pobago-ni hi Pue', uma muntu' hi manusia'. 8Penonoi-koi: butu dua tauna to mpobabehi bago to lompe' bate mporata hiwili-na ngkai Pue', lompe' batua lompe' to bela-i batua.

9Pai' koi' -koiwo to ramaradika, wae wo'o-koiwo kehi-ni hi batua-ni. Neo' -koiwo nipongasai' -ra. Apa' penonoi-koi: koi' to ramaradika pai' batua-nie, hadua lau-wadi Pue' -ni, Hi'a-mi Pue' to hi rala suruga. Uma-i-hana mpelence tauna.

10Ka'omea-na ompi', kana moroho-ta hante karohoa to tarata ngkai kabaraka' -na Pue', lawi' mosidai' -tamo hante Hi'a. 11Henta-mi hawe'ea rewa mpanga'e to naporodo-taka Alata'ala, bona moroho pokore-ta mpo'ewa akala-akala Magau' Anudaa'. 12Apa' hi panga'e-ta toi-e, uma-ta mpo'ewa manusia'. Mpo'ewa-ta to mokuasa pai' anu mobaraka' to uma kahiloa. Mpo'ewa-ta tadulako-tadulako kabengia to mokuasa hi wongko dunia'. Mpo'ewa-ta wori' nyala seta pai' anudaa' to mpokuasai raoa. 13Ngkai toe-mi, henta-mi hawe'ea rewa mpanga'e to ngkai Alata'ala, bona ane rata eo panga'ea, tapakule' moto mpai' mpo'ewa perumpa' -perumpa' bali', bona rata hi kahudua panga'ea, bate moroho oa' pokore-ta. 14Jadi', pakaroho mpu'u pokore-ta hante rewa mpanga'e to ngkai Alata'ala. Pakaroho petuku' -ta hi tudui' to makono, taponcawa salepe' to taperii hi hope' -ta bona neo' -ta lempe'. Pakanoa' po'ingku-ta, taponcawa baju ahe' to mpetalawai' woto-ta ngkai pesori. 15Kana sadia-ta mpopalele Kareba Lompe' to mpopohintuwu' manusia' hante Alata'ala, taponcawa sapatu' to mpakaroho pokore-ta. 16Pai' hi butu nyala-na kana moroho pepangala' -ta hi Alata'ala-wadi. Pepangala' -ta toe taponcawa kaliawo to tatamaeo ncuu. Hante pepangala' -ta toe, ma'ala tajungki' hawe'ea rewa mpanga'e to memoho' to natoa' -taka anudaa'. 17Kana tasarumaka Alata'ala to mpobahaka-tamo ngkai huku' jeko' -ta. Katebahaka-ta ngkai huku' jeko' -ta toe taponcawa songko ahe' to mporohoi-ta bona tida nono-ta. Pai' Lolita Alata'ala taponcawa piho' to ngkai Inoha' Tomoroli'.

18Pai' hi rala panga'e-ni mpo'ewa Magau' Anudaa' toe, mosampaya pai' mekakae oa' -koi hi Alata'ala. Hi butu nyala-na mosampaya-koi ntuku' petete' Inoha' Tomoroli'. Hi rala posampaya-ni toe, kana mojaga oa' pai' neo' lempe', neo' nibahakai mposampayai hawe'ea topepangala' hi Pue' Yesus. 19Pai' niposampayai wo'o-a-kuwo, bona nto'u-ku mololita, Alata'ala mpowai' -a pololita to manopa', bona bia' -a mpoparata Kareba Lompe' to uma ra'incai manusia' ngkai owi. 20Pue' Yesus mpo'ongko' -a jadi' suro-na, bona mpokeni-a Kareba Lompe', duu' -na ohe'i-ama hi rala tarungku'. Jadi', posampayai-a-kuwo bona bia' -a mpololita Kareba Lompe' toe hewa to kasipato' -na.

21Jadi', bona ni'inca kababeiwa-ku pai' kababeiwa-na pobago-ku, mposuro-a ompi' -ta Tikhikus tilou, bona hi'a-damo mpo'uli' -kokoi napa omea to majadi' hi rehe'i. Tikhikus toei, ompi' -ta to tape'ahi', pai' topobago to tida hi rala pobago Pue'. 22Toe pai' kusuro-i tilou bona mpo'uli' -kokoi hi retu kabeiwa-nakai, bona tetanta'u nono-ni.

23Kusarumaka Alata'ala to Tuama pai' Pue' Yesus Kristus mpowai' kalompea' tuwu' hi hawe'ea ompi' hampepangalaa' -ku. Kusarumaka Alata'ala mpodonihii ahi' -ni pai' pepangala' -ni. 24Pue' mpogane' hawe'ea tauna to mpoka'ahi' Pue' -ta Yesus Kristus hante ahi' to uma ria ka'oraa-na.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Ephesians 5
Top of Page
Top of Page