Acts 26
Study Bible
Paul's Testimony to Agrippa

Ἀγρίππας  δὲ  πρὸς  τὸν  Παῦλον  ἔφη  Ἐπιτρέπεταί  σοι  ὑπὲρ  σεαυτοῦ  λέγειν.  τότε    Παῦλος  ἐκτείνας  τὴν  χεῖρα  ἀπελογεῖτο 

Περὶ  πάντων  ὧν  ἐγκαλοῦμαι  ὑπὸ  Ἰουδαίων,  βασιλεῦ  Ἀγρίππα,  ἥγημαι  ἐμαυτὸν  μακάριον  ἐπὶ  σοῦ  μέλλων  σήμερον  ἀπολογεῖσθαι,  μάλιστα  γνώστην  ὄντα  σε  πάντων  τῶν  κατὰ  Ἰουδαίους  ἐθῶν  τε  καὶ  ζητημάτων·  διὸ  δέομαι  μακροθύμως  ἀκοῦσαί  μου. 

Τὴν  μὲν  οὖν  βίωσίν  μου  ‹τὴν›  ἐκ  νεότητος  τὴν  ἀπ’  ἀρχῆς  γενομένην  ἐν  τῷ  ἔθνει  μου  ἔν  τε  Ἱεροσολύμοις  ἴσασι  πάντες  [οἱ]  Ἰουδαῖοι,  προγινώσκοντές  με  ἄνωθεν,  ἐὰν  θέλωσι  μαρτυρεῖν,  ὅτι  κατὰ  τὴν  ἀκριβεστάτην  αἵρεσιν  τῆς  ἡμετέρας  θρησκείας  ἔζησα  Φαρισαῖος.  καὶ  νῦν  ἐπ’  ἐλπίδι  τῆς  εἰς  τοὺς  πατέρας  ἡμῶν  ἐπαγγελίας  γενομένης  ὑπὸ  τοῦ  Θεοῦ  ἕστηκα  κρινόμενος,  εἰς  ἣν  τὸ  δωδεκάφυλον  ἡμῶν  ἐν  ἐκτενείᾳ  νύκτα  καὶ  ἡμέραν  λατρεῦον  ἐλπίζει  καταντῆσαι·  περὶ  ἧς  ἐλπίδος  ἐγκαλοῦμαι  ὑπὸ  Ἰουδαίων,  βασιλεῦ.  τί  ἄπιστον  κρίνεται  παρ’  ὑμῖν  εἰ    Θεὸς  νεκροὺς  ἐγείρει; 

ἐγὼ  μὲν  οὖν  ἔδοξα  ἐμαυτῷ  πρὸς  τὸ  ὄνομα  Ἰησοῦ  τοῦ  Ναζωραίου  δεῖν  πολλὰ  ἐναντία  πρᾶξαι·  10   καὶ  ἐποίησα  ἐν  Ἱεροσολύμοις,  καὶ  πολλούς  τε  τῶν  ἁγίων  ἐγὼ  ἐν  φυλακαῖς  κατέκλεισα  τὴν  παρὰ  τῶν  ἀρχιερέων  ἐξουσίαν  λαβών,  ἀναιρουμένων  τε  αὐτῶν  κατήνεγκα  ψῆφον,  11 καὶ  κατὰ  πάσας  τὰς  συναγωγὰς  πολλάκις  τιμωρῶν  αὐτοὺς  ἠνάγκαζον  βλασφημεῖν,  περισσῶς  τε  ἐμμαινόμενος  αὐτοῖς  ἐδίωκον  ἕως  καὶ  εἰς  τὰς  ἔξω  πόλεις. 

12 Ἐν  οἷς  πορευόμενος  εἰς  τὴν  Δαμασκὸν  μετ’  ἐξουσίας  καὶ  ἐπιτροπῆς  τῆς  τῶν  ἀρχιερέων,  13 ἡμέρας  μέσης  κατὰ  τὴν  ὁδὸν  εἶδον,  βασιλεῦ,  οὐρανόθεν  ὑπὲρ  τὴν  λαμπρότητα  τοῦ  ἡλίου  περιλάμψαν  με  φῶς  καὶ  τοὺς  σὺν  ἐμοὶ  πορευομένους·  14 πάντων  τε  καταπεσόντων  ἡμῶν  εἰς  τὴν  γῆν  ἤκουσα  φωνὴν  λέγουσαν  πρός  με  τῇ  Ἑβραΐδι  διαλέκτῳ  Σαοὺλ  Σαούλ,  τί  με  διώκεις;  σκληρόν  σοι  πρὸς  κέντρα  λακτίζειν.  15 ἐγὼ  δὲ  εἶπα  Τίς  εἶ,  Κύριε;    δὲ  Κύριος  εἶπεν  Ἐγώ  εἰμι  Ἰησοῦς  ὃν  σὺ  διώκεις.  16 ἀλλὰ  ἀνάστηθι  καὶ  στῆθι  ἐπὶ  τοὺς  πόδας  σου·  εἰς  τοῦτο  γὰρ  ὤφθην  σοι,  προχειρίσασθαί  σε  ὑπηρέτην  καὶ  μάρτυρα  ὧν  τε  εἶδές  με  ὧν  τε  ὀφθήσομαί  σοι,  17 ἐξαιρούμενός  σε  ἐκ  τοῦ  λαοῦ  καὶ  ἐκ  τῶν  ἐθνῶν,  εἰς  οὓς  ἐγὼ  ἀποστέλλω  σε,  18 ἀνοῖξαι  ὀφθαλμοὺς  αὐτῶν,  τοῦ  ἐπιστρέψαι  ἀπὸ  σκότους  εἰς  φῶς  καὶ  τῆς  ἐξουσίας  τοῦ  Σατανᾶ  ἐπὶ  τὸν  Θεόν,  τοῦ  λαβεῖν  αὐτοὺς  ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν  καὶ  κλῆρον  ἐν  τοῖς  ἡγιασμένοις  πίστει  τῇ  εἰς  ἐμέ. 

19 Ὅθεν,  βασιλεῦ  Ἀγρίππα,  οὐκ  ἐγενόμην  ἀπειθὴς  τῇ  οὐρανίῳ  ὀπτασίᾳ,  20 ἀλλὰ  τοῖς  ἐν  Δαμασκῷ  πρῶτόν  τε  καὶ  Ἱεροσολύμοις,  πᾶσάν  τε  τὴν  χώραν  τῆς  Ἰουδαίας  καὶ  τοῖς  ἔθνεσιν  ἀπήγγελλον  μετανοεῖν  καὶ  ἐπιστρέφειν  ἐπὶ  τὸν  Θεόν,  ἄξια  τῆς  μετανοίας  ἔργα  πράσσοντας.  21 ἕνεκα  τούτων  με  Ἰουδαῖοι  συλλαβόμενοι  [ὄντα]  ἐν  τῷ  ἱερῷ  ἐπειρῶντο  διαχειρίσασθαι.  22 ἐπικουρίας  οὖν  τυχὼν  τῆς  ἀπὸ  τοῦ  Θεοῦ  ἄχρι  τῆς  ἡμέρας  ταύτης  ἕστηκα  μαρτυρόμενος  μικρῷ  τε  καὶ  μεγάλῳ,  οὐδὲν  ἐκτὸς  λέγων  ὧν  τε  οἱ  προφῆται  ἐλάλησαν  μελλόντων  γίνεσθαι  καὶ  Μωϋσῆς,  23 εἰ  παθητὸς    Χριστός,  εἰ  πρῶτος  ἐξ  ἀναστάσεως  νεκρῶν  φῶς  μέλλει  καταγγέλλειν  τῷ  τε  λαῷ  καὶ  τοῖς  ἔθνεσιν. 

Festus Interrupts Paul's Defense

24 Ταῦτα  δὲ  αὐτοῦ  ἀπολογουμένου    Φῆστος  μεγάλῃ  τῇ  φωνῇ  φησιν  Μαίνῃ,  Παῦλε·  τὰ  πολλά  σε  γράμματα  εἰς  μανίαν  περιτρέπει.  25   δὲ  Παῦλος  Οὐ  μαίνομαι,  φησίν,  κράτιστε  Φῆστε,  ἀλλὰ  ἀληθείας  καὶ  σωφροσύνης  ῥήματα  ἀποφθέγγομαι.  26 ἐπίσταται  γὰρ  περὶ  τούτων    βασιλεύς,  πρὸς  ὃν  καὶ  παρρησιαζόμενος  λαλῶ·  λανθάνειν  γὰρ  αὐτὸν  [τι]  τούτων  οὐ  πείθομαι  οὐθέν·  οὐ  γάρ  ἐστιν  ἐν  γωνίᾳ  πεπραγμένον  τοῦτο.  27 πιστεύεις,  βασιλεῦ  Ἀγρίππα,  τοῖς  προφήταις;  οἶδα  ὅτι  πιστεύεις.  28   δὲ  Ἀγρίππας  πρὸς  τὸν  Παῦλον  Ἐν  ὀλίγῳ  με  πείθεις  Χριστιανὸν  ποιῆσαι.  29   δὲ  Παῦλος  Εὐξαίμην  ἂν  τῷ  Θεῷ  καὶ  ἐν  ὀλίγῳ  καὶ  ἐν  μεγάλῳ  οὐ  μόνον  σὲ  ἀλλὰ  καὶ  πάντας  τοὺς  ἀκούοντάς  μου  σήμερον  γενέσθαι  τοιούτους  ὁποῖος  καὶ  ἐγώ  εἰμι,  παρεκτὸς  τῶν  δεσμῶν  τούτων. 

30 Ἀνέστη  τε    βασιλεὺς  καὶ    ἡγεμὼν    τε  Βερνίκη  καὶ  οἱ  συνκαθήμενοι  αὐτοῖς,  31 καὶ  ἀναχωρήσαντες  ἐλάλουν  πρὸς  ἀλλήλους  λέγοντες  ὅτι  Οὐδὲν  θανάτου    δεσμῶν  ἄξιον  ‹τι›  πράσσει    ἄνθρωπος  οὗτος.  32 Ἀγρίππας  δὲ  τῷ  Φήστῳ  ἔφη  Ἀπολελύσθαι  ἐδύνατο    ἄνθρωπος  οὗτος  εἰ  μὴ  ἐπεκέκλητο  Καίσαρα. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Acts 25
Top of Page
Top of Page