Jude 1
Study Bible
Greetings from Jude

Ἰούδας  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  δοῦλος,  ἀδελφὸς  δὲ  Ἰακώβου,  τοῖς  ἐν  Θεῷ  Πατρὶ  ἠγαπημένοις  καὶ  Ἰησοῦ  Χριστῷ  τετηρημένοις  κλητοῖς.  ἔλεος  ὑμῖν  καὶ  εἰρήνη  καὶ  ἀγάπη  πληθυνθείη. 

God's Judgment on the Ungodly

Ἀγαπητοί,  πᾶσαν  σπουδὴν  ποιούμενος  γράφειν  ὑμῖν  περὶ  τῆς  κοινῆς  ἡμῶν  σωτηρίας,  ἀνάγκην  ἔσχον  γράψαι  ὑμῖν  παρακαλῶν  ἐπαγωνίζεσθαι  τῇ  ἅπαξ  παραδοθείσῃ  τοῖς  ἁγίοις  πίστει.  παρεισέδυσαν*  γάρ  τινες  ἄνθρωποι,  οἱ  πάλαι  προγεγραμμένοι  εἰς  τοῦτο  τὸ  κρίμα,  ἀσεβεῖς,  τὴν  τοῦ  Θεοῦ  ἡμῶν  χάριτα  μετατιθέντες  εἰς  ἀσέλγειαν  καὶ  τὸν  μόνον  Δεσπότην  καὶ  Κύριον  ἡμῶν  Ἰησοῦν  Χριστὸν  ἀρνούμενοι. 

Ὑπομνῆσαι  δὲ  ὑμᾶς  βούλομαι,  εἰδότας  ‹ὑμᾶς›  ἅπαξ ⇔  «πάντα,  ὅτι  [ὁ]  Κύριος»  λαὸν  ἐκ  γῆς  Αἰγύπτου  σώσας  τὸ  δεύτερον  τοὺς  μὴ  πιστεύσαντας  ἀπώλεσεν,  ἀγγέλους  τε  τοὺς  μὴ  τηρήσαντας  τὴν  ἑαυτῶν  ἀρχὴν  ἀλλὰ  ἀπολιπόντας  τὸ  ἴδιον  οἰκητήριον  εἰς  κρίσιν  μεγάλης  ἡμέρας  δεσμοῖς  ἀϊδίοις  ὑπὸ  ζόφον  τετήρηκεν·  ὡς  Σόδομα  καὶ  Γόμορρα  καὶ  αἱ  περὶ  αὐτὰς  πόλεις,  τὸν  ὅμοιον  τρόπον  τούτοις  ἐκπορνεύσασαι  καὶ  ἀπελθοῦσαι  ὀπίσω  σαρκὸς  ἑτέρας,  πρόκεινται  δεῖγμα  πυρὸς  αἰωνίου  δίκην  ὑπέχουσαι. 

Ὁμοίως  μέντοι  καὶ  οὗτοι  ἐνυπνιαζόμενοι  σάρκα  μὲν  μιαίνουσιν,  κυριότητα  δὲ  ἀθετοῦσιν,  δόξας  δὲ  βλασφημοῦσιν.    δὲ  Μιχαὴλ    ἀρχάγγελος,  ὅτε  τῷ  διαβόλῳ  διακρινόμενος  διελέγετο  περὶ  τοῦ  Μωϋσέως  σώματος,  οὐκ  ἐτόλμησεν  κρίσιν  ἐπενεγκεῖν  βλασφημίας,  ἀλλὰ  εἶπεν  Ἐπιτιμήσαι  σοι  Κύριος.  10 οὗτοι  δὲ  ὅσα  μὲν  οὐκ  οἴδασιν  βλασφημοῦσιν,  ὅσα  δὲ  φυσικῶς  ὡς  τὰ  ἄλογα  ζῷα  ἐπίστανται,  ἐν  τούτοις  φθείρονται.  11 οὐαὶ  αὐτοῖς,  ὅτι  τῇ  ὁδῷ  τοῦ  Κάϊν  ἐπορεύθησαν,  καὶ  τῇ  πλάνῃ  τοῦ  Βαλαὰμ  μισθοῦ  ἐξεχύθησαν,  καὶ  τῇ  ἀντιλογίᾳ  τοῦ  Κόρε  ἀπώλοντο.  12 Οὗτοί  εἰσιν  οἱ  ἐν  ταῖς  ἀγάπαις  ὑμῶν  σπιλάδες  συνευωχούμενοι  ἀφόβως,  ἑαυτοὺς  ποιμαίνοντες,  νεφέλαι  ἄνυδροι  ὑπὸ  ἀνέμων  παραφερόμεναι,  δένδρα  φθινοπωρινὰ  ἄκαρπα  δὶς  ἀποθανόντα  ἐκριζωθέντα,  13 κύματα  ἄγρια  θαλάσσης  ἐπαφρίζοντα  τὰς  ἑαυτῶν  αἰσχύνας,  ἀστέρες  πλανῆται,  οἷς    ζόφος  τοῦ  σκότους  εἰς  αἰῶνα  τετήρηται. 

14 Προεφήτευσεν*  δὲ  καὶ  τούτοις  ἕβδομος  ἀπὸ  Ἀδὰμ  Ἑνὼχ  λέγων  Ἰδοὺ  ἦλθεν  Κύριος  ἐν  ἁγίαις  μυριάσιν  αὐτοῦ,  15 ποιῆσαι  κρίσιν  κατὰ  πάντων  καὶ  ἐλέγξαι  πάντας  τοὺς  ἀσεβεῖς  περὶ  πάντων  τῶν  ἔργων  ἀσεβείας  αὐτῶν  ὧν  ἠσέβησαν  καὶ  περὶ  πάντων  τῶν  σκληρῶν  ὧν  ἐλάλησαν  κατ’  αὐτοῦ  ἁμαρτωλοὶ  ἀσεβεῖς.  16 Οὗτοί  εἰσιν  γογγυσταί,  μεμψίμοιροι,  κατὰ  τὰς  ἐπιθυμίας  αὐτῶν  πορευόμενοι,  καὶ  τὸ  στόμα  αὐτῶν  λαλεῖ  ὑπέρογκα,  θαυμάζοντες  πρόσωπα  ὠφελείας  χάριν. 

A Call to Persevere

17 Ὑμεῖς  δέ,  ἀγαπητοί,  μνήσθητε  τῶν  ῥημάτων  τῶν  προειρημένων  ὑπὸ  τῶν  ἀποστόλων  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,  18 ὅτι  ἔλεγον  ὑμῖν  [ὅτι]  Ἐπ’  ἐσχάτου  τοῦ  χρόνου  ἔσονται  ἐμπαῖκται  κατὰ  τὰς  ἑαυτῶν  ἐπιθυμίας  πορευόμενοι  τῶν  ἀσεβειῶν.  19 Οὗτοί  εἰσιν  οἱ  ἀποδιορίζοντες,  ψυχικοί,  Πνεῦμα  μὴ  ἔχοντες.  20 ὑμεῖς  δέ,  ἀγαπητοί,  ἐποικοδομοῦντες  ἑαυτοὺς  τῇ  ἁγιωτάτῃ  ὑμῶν  πίστει,  ἐν  Πνεύματι  Ἁγίῳ  προσευχόμενοι,  21 ἑαυτοὺς  ἐν  ἀγάπῃ  Θεοῦ  τηρήσατε,  προσδεχόμενοι  τὸ  ἔλεος  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  εἰς  ζωὴν  αἰώνιον.  22 καὶ  οὓς  μὲν  ἐλεᾶτε  διακρινομένους  23 ‹οὓς  δὲ›  σῴζετε  ἐκ  πυρὸς  ἁρπάζοντες,  οὓς  δὲ  ἐλεᾶτε  ἐν  φόβῳ,  μισοῦντες  καὶ  τὸν  ἀπὸ  τῆς  σαρκὸς  ἐσπιλωμένον  χιτῶνα. 

24 Τῷ  δὲ  δυναμένῳ  φυλάξαι  ὑμᾶς  ἀπταίστους  καὶ  στῆσαι  κατενώπιον  τῆς  δόξης  αὐτοῦ  ἀμώμους  ἐν  ἀγαλλιάσει,  25 μόνῳ  Θεῷ  Σωτῆρι  ἡμῶν  διὰ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  δόξα  μεγαλωσύνη  κράτος  καὶ  ἐξουσία  πρὸ  παντὸς  τοῦ  αἰῶνος  καὶ  νῦν  καὶ  εἰς  πάντας  τοὺς  αἰῶνας·  ἀμήν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

3 John 1
Top of Page
Top of Page