B'resheet 49
Genesis 49 WLC
1ויקרא יעקב אל־בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר־יקרא אתכם באחרית הימים׃

2הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל־ישראל אביכם׃

3ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז׃

4פחז כמים אל־תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה׃ פ

5שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם׃

6בסדם אל־תבא נפשי בקהלם אל־תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו־שור׃

7ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל׃ ס

8יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך׃

9גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו׃

10לא־יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי־יבא [שילה כ] (שילו ק) ולו יקהת עמים׃

11אסרי לגפן [עירה כ] (עירו ק) ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם־ענבים [סותה כ] (סותו׃ ק)

12חכלילי עינים מיין ולבן־שנים מחלב׃ פ

13זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אניות וירכתו על־צידן׃ ס

14יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים׃

15וירא מנחה כי טוב ואת־הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס־עבד׃ ס

16דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל׃

17יהי־דן נחש עלי־דרך שפיפן עלי־ארח הנשך עקבי־סוס ויפל רכבו אחור׃

18לישועתך קויתי יהוה׃

19גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב׃ ס

20מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני־מלך׃ ס

21נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי־שפר׃ ס

22בן פרת יוסף בן פרת עלי־עין בנות צעדה עלי־שור׃

23וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים׃

24ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל׃

25מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם׃

26ברכת אביך גברו על־ברכת הורי עד־תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃ פ

27בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל׃

28כל־אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר־דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם׃

29ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל־עמי קברו אתי אל־אבתי אל־המערה אשר בשדה עפרון החתי׃ 30במערה אשר בשדה המכפלה אשר על־פני־ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את־השדה מאת עפרן החתי לאחזת־קבר׃ 31שמה קברו את־אברהם ואת שרה אשתו מה קברו את־יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את־לאה׃ 32מקנה השדה והמערה אשר־בו מאת בני־חת׃ 33ויכל יעקב לצות את־בניו ויאסף רגליו אל־המטה ויגוע ויאסף אל־עמיו׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Genesis 48
Top of Page
Top of Page