ἀπάγγειλον
Englishman's Concordance
ἀπάγγειλον (apangeilon) — 1 Occurrence

Mark 5:19 V-AMA-2S
GRK: σούς καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα
NAS: to your people and report to them what great things
INT: your own and preach to them how much

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page