ἀπήγγειλαν
Englishman's Concordance
ἀπήγγειλαν (apēngeilan) — 15 Occurrences

Matthew 8:33 V-AIA-3P
GRK: τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ
NAS: to the city and reported everything,
KJV: the city, and told every thing,
INT: the city related everything including

Matthew 14:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: it; and they went and reported to Jesus.
KJV: and went and told Jesus.
INT: and having come told [it] to Jesus

Matthew 28:11 V-AIA-3P
GRK: τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν
NAS: into the city and reported to the chief priests
KJV: the city, and shewed unto the chief priests
INT: the city reported to the chief priests

Mark 5:14 V-AIA-3P
GRK: ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν
NAS: ran away and reported it in the city
INT: fled and proclaimed [it] to the

Mark 6:30 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα
NAS: with Jesus; and they reported to Him all
KJV: Jesus, and told him all things,
INT: Jesus and they related to him all things

Mark 16:13 V-AIA-3P
GRK: κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς
NAS: They went away and reported it to the others,
KJV: went and told [it] unto the residue:
INT: and they having gone told [it] to the rest

Luke 7:18 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ
NAS: of John reported to him about
KJV: the disciples of John shewed him of
INT: And brought word to John the

Luke 8:34 V-AIA-3P
GRK: ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν
NAS: they ran away and reported it in the city
KJV: and went and told [it] in the city
INT: fled and reported [it] to the

Luke 8:36 V-AIA-3P
GRK: ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς
NAS: who had seen it reported to them how
KJV: which saw [it] told them
INT: related moreover to them

Luke 9:36 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις
NAS: And they kept silent, and reported to no
KJV: kept [it] close, and told no man in
INT: and to no one they told in those

Luke 18:37 V-AIA-3P
GRK: ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ
NAS: They told him that Jesus of Nazareth
KJV: And they told him, that
INT: they told moreover him

Luke 24:9 V-AIA-3P
GRK: τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα
NAS: from the tomb and reported all
KJV: the sepulchre, and told all
INT: the tomb they related these things all

Acts 4:23 V-AIA-3P
GRK: ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς
NAS: to their own [companions] and reported all
KJV: and reported all
INT: own and reported whatever to

Acts 5:22 V-AIA-3P
GRK: ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν
NAS: and they returned and reported back,
KJV: they returned, and told,
INT: having returned moreover they reported

Acts 16:38 V-AIA-3P
GRK: ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς
NAS: The policemen reported these words
INT: reported moreover to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page