ἀφέωνταί
Englishman's Concordance
ἀφέωνταί (apheōntai) — 6 Occurrences

Luke 5:20 V-RIM/P-3P
GRK: εἶπεν Ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι αἱ
NAS: Friend, your sins are forgiven you.
KJV: thy sins are forgiven thee.
INT: he said Man have been forgiven you the

Luke 5:23 V-RIM/P-3P
GRK: εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφέωνταί σοι αἱ
NAS: Your sins have been forgiven you,' or
KJV: Thy sins be forgiven thee; or
INT: easier to say Have been forgiven you the

Luke 7:47 V-RIM/P-3P
GRK: λέγω σοι ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι
NAS: which are many, have been forgiven, for she loved
KJV: are many, are forgiven; for
INT: I say to you forgiven have been the sins

Luke 7:48 V-RIM/P-3P
GRK: δὲ αὐτῇ Ἀφέωνταί σου αἱ
NAS: to her, Your sins have been forgiven.
KJV: Thy sins are forgiven.
INT: moreover to her Forgiven have been your

John 20:23 V-RIM/P-3P
GRK: τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς ἄν
NAS: of any, [their sins] have been forgiven them; if
KJV: ye remit, they are remitted unto them;
INT: the sins they are forgiven to them anyhow

1 John 2:12 V-RIM/P-3P
GRK: τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ
NAS: your sins have been forgiven you for His name's
KJV: because your sins are forgiven you for
INT: little children because have been forgiven you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page