ἀφήσει
Englishman's Concordance
ἀφήσει (aphēsei) — 4 Occurrences

Matthew 6:14 V-FIA-3S
GRK: παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει καὶ ὑμῖν
NAS: Father will also forgive you.
KJV: Father will also forgive you:
INT: trespasses of them will forgive also you

Matthew 6:15 V-FIA-3S
GRK: πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα
NAS: your Father will not forgive your transgressions.
KJV: Father forgive your
INT: Father of you will forgive the trespasses

Matthew 18:12 V-FIA-3S
GRK: αὐτῶν οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα
NAS: astray, does he not leave the ninety-nine
KJV: not leave the ninety and nine,
INT: them [does he] not having left the ninety

Mark 11:26 V-FIA-3S
GRK: τοῖς οὐρανοῖς ἀφησεὶ τὰ παραπτώματα
KJV: heaven forgive your
INT: heaven will forgive the trespasses

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page