ἀφέντες
Englishman's Concordance
ἀφέντες (aphentes) — 15 Occurrences

Matthew 4:20 V-APA-NMP
GRK: δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
NAS: Immediately they left their nets
KJV: they straightway left [their] nets,
INT: moreover immediately having left the nets

Matthew 4:22 V-APA-NMP
GRK: δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον
NAS: Immediately they left the boat
KJV: And they immediately left the ship and
INT: moreover immediately having left the boat

Matthew 22:22 V-APA-NMP
GRK: ἐθαύμασαν καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν
NAS: [this], they were amazed, and leaving Him, they went away.
KJV: and left him,
INT: they marveled and having left him went away

Matthew 26:56 V-APA-NMP
GRK: μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
NAS: all the disciples left Him and fled.
KJV: the disciples forsook him,
INT: disciples all having forsaken him fled

Mark 1:18 V-APA-NMP
GRK: καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα
NAS: Immediately they left their nets
KJV: straightway they forsook their
INT: And immediately having left the nets

Mark 1:20 V-APA-NMP
GRK: αὐτούς καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα
NAS: He called them; and they left their father
KJV: them: and they left their father
INT: them and having left the father

Mark 4:36 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον
NAS: Leaving the crowd, they took Him along
KJV: And when they had sent away the multitude,
INT: And having dismissed the crowd

Mark 7:8 V-APA-NMP
GRK: ἀφέντες τὴν ἐντολὴν
NAS: Neglecting the commandment of God,
KJV: For laying aside the commandment
INT: having left the commandment

Mark 12:12 V-APA-NMP
GRK: εἶπεν καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον
NAS: against them. And [so] they left Him and went away.
KJV: and they left him,
INT: he speaks And having left him they went away

Mark 14:50 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
NAS: And they all left Him and fled.
KJV: And they all forsook him, and fled.
INT: And having left him fled

Luke 5:11 V-APA-NMP
GRK: τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν
NAS: to land, they left everything
KJV: land, they forsook all,
INT: the land having left all they followed

Luke 10:30 V-APA-NMP
GRK: ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ
NAS: him, and went away leaving him half dead.
KJV: [him], and departed, leaving [him] half dead.
INT: having inflicted went away having left [him] half dead

Luke 18:28 V-APA-NMP
GRK: Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια
NAS: Behold, we have left our own
KJV: Lo, we have left all, and
INT: Behold we have left the own

Romans 1:27 V-APA-NMP
GRK: οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν
NAS: the men abandoned the natural
KJV: also the men, leaving the natural use
INT: the males having left the natural

Hebrews 6:1 V-APA-NMP
GRK: Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς
NAS: Therefore leaving the elementary
KJV: Therefore leaving the principles
INT: Therefore having left the of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page