ἀφεθήσεται
Englishman's Concordance
ἀφεθήσεται (aphethēsetai) — 13 Occurrences

Matthew 12:31 V-FIP-3S
GRK: καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις
NAS: and blasphemy shall be forgiven people,
KJV: blasphemy shall be forgiven unto men:
INT: and blasphemy will be forgiven men

Matthew 12:31 V-FIP-3S
GRK: βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: against the Spirit shall not be forgiven.
KJV: shall not be forgiven unto men.
INT: blasphemy shall not be forgiven

Matthew 12:32 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ ὃς
NAS: of Man, it shall be forgiven him; but whoever
KJV: of man, it shall be forgiven him:
INT: the of man it will be forgiven him whoever

Matthew 12:32 V-FIP-3S
GRK: ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε
NAS: Spirit, it shall not be forgiven him, either
KJV: it shall not be forgiven him, neither
INT: Holy not it will be forgiven him neither

Mark 3:28 V-FIP-3S
GRK: ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς
NAS: sins shall be forgiven the sons
KJV: sins shall be forgiven unto the sons
INT: that all will be forgiven the sons

Luke 12:10 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ
NAS: of Man, it will be forgiven him; but he who blasphemes
KJV: of man, it shall be forgiven him:
INT: of man it will be forgiven him the [one who]

Luke 12:10 V-FIP-3S
GRK: βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: Spirit, it will not be forgiven him.
KJV: it shall not be forgiven.
INT: has blasphemed not it will be forgiven

Luke 17:34 V-FIP-3S
GRK: ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
NAS: and the other will be left.
KJV: and the other shall be left.
INT: the other will be left

Luke 17:35 V-FIP-3S
GRK: δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται
NAS: and the other will be left.
KJV: and the other left.
INT: and [the] other will be left

Luke 17:36 V
GRK: ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
KJV: and the other left.
INT: the other shall be left

Luke 21:6 V-FIP-3S
GRK: αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ
NAS: in which there will not be left one stone
KJV: there shall not be left one stone upon
INT: which not will be left stone upon

Acts 8:22 V-FIP-3S
GRK: εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ
NAS: of your heart may be forgiven you.
KJV: of thine heart may be forgiven thee.
INT: if indeed may be forgiven to you the

James 5:15 V-FIP-3S
GRK: ᾖ πεποιηκώς ἀφεθήσεται αὐτῷ
NAS: sins, they will be forgiven him.
KJV: sins, they shall be forgiven him.
INT: he should be having committed it will be forgiven him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page