ἀφῆκεν
Englishman's Concordance
ἀφῆκεν (aphēken) — 20 Occurrences

Matthew 8:15 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ
NAS: and the fever left her; and she got
KJV: and the fever left her: and
INT: of her and left her the

Matthew 18:27 V-AIA-3S
GRK: τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ
NAS: and released him and forgave him the debt.
KJV: him, and forgave him the debt.
INT: the loan forgave him

Matthew 19:29 V-AIA-3S
GRK: πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ
NAS: And everyone who has left houses or
KJV: one that hath forsaken houses,
INT: every one who has left houses or

Matthew 22:25 V-AIA-3S
GRK: ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα
NAS: children left his wife
KJV: no issue, left his wife
INT: having seed left the wife

Matthew 27:50 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα
NAS: voice, and yielded up His spirit.
KJV: voice, yielded up the ghost.
INT: with a voice loud yielded up [his] spirit

Mark 1:31 V-AIA-3S
GRK: χειρός καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ
NAS: and the fever left her, and she waited
KJV: immediately the fever left her, and
INT: hand And left her the

Mark 5:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν ἀλλὰ
NAS: And He did not let him, but He said
KJV: Howbeit Jesus suffered him not,
INT: And not he did Let him but

Mark 5:37 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ'
NAS: And He allowed no one
KJV: And he suffered no man to follow
INT: And not he allowed no one with

Mark 10:29 V-AIA-3S
GRK: ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ
NAS: who has left house
KJV: no man that hath left house, or
INT: there is who has left house or

Mark 12:20 V-AIA-3S
GRK: ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα
NAS: a wife, and died leaving no children.
KJV: and dying left no seed.
INT: dying not left seed

Luke 4:39 V-AIA-3S
GRK: πυρετῷ καὶ ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆμα
NAS: the fever, and it left her; and she immediately
KJV: and it left her:
INT: fever and it left her immediately

Luke 8:51 V-AIA-3S
GRK: οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ
NAS: to the house, He did not allow anyone
KJV: into the house, he suffered no man
INT: house not he did allow to go in anyone

Luke 12:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν
NAS: was coming, he would not have allowed his house
KJV: and not have suffered his house
INT: and not would have allowed to be broken into the

Luke 18:29 V-AIA-3S
GRK: ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ
NAS: who has left house
KJV: no man that hath left house, or
INT: there is who has left house or

John 4:3 V-AIA-3S
GRK: ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν
NAS: He left Judea and went away
KJV: He left Judaea, and
INT: he left Judea

John 4:28 V-AIA-3S
GRK: ἀφῆκεν οὖν τὴν
NAS: the woman left her waterpot,
KJV: The woman then left her waterpot,
INT: Left then the

John 4:52 V-AIA-3S
GRK: ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ
NAS: hour the fever left him.
KJV: hour the fever left him.
INT: [at the] hour seventh left him the

John 8:29 V-AIA-3S
GRK: ἐστίν οὐκ ἀφῆκέν με μόνον
NAS: And He who sent Me is with Me; He has not left Me alone,
KJV: hath not left me alone;
INT: is not he has left me alone

Acts 14:17 V-AIA-3S
GRK: ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν οὐρανόθεν
NAS: and yet He did not leave Himself
KJV: Nevertheless he left not himself
INT: without witness himself he left doing good from heaven

Hebrews 2:8 V-AIA-3S
GRK: πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον
NAS: all things to him, He left nothing
KJV: him, he left nothing [that is] not
INT: all things nothing he left to him unsubject

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page