βιβλίῳ
Englishman's Concordance
βιβλίῳ (bibliō) — 6 Occurrences

John 20:30 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
NAS: are not written in this book;
KJV: in this book:
INT: in the book this

Galatians 3:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου
NAS: WRITTEN IN THE BOOK OF THE LAW,
KJV: in the book of the law
INT: in the book of the law

Revelation 13:8 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς
NAS: of the world in the book of life
INT: in the book of life

Revelation 21:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς
NAS: in the Lamb's book of life.
KJV: in the Lamb's book of life.
INT: in the book of life

Revelation 22:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
NAS: which are written in this book;
KJV: in this book:
INT: in this book this

Revelation 22:19 N-DNS
GRK: ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ
NAS: which are written in this book.
INT: in the book this

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page