βιβλίου
Englishman's Concordance
βιβλίου (bibliou) — 6 Occurrences

Hebrews 10:7 N-GNS
GRK: ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ
NAS: (IN THE SCROLL OF THE BOOK IT IS WRITTEN
KJV: the volume of the book it is written
INT: in [the] scroll of [the] book it is written of

Revelation 22:7 N-GNS
GRK: προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου
NAS: of the prophecy of this book.
KJV: of the prophecy of this book.
INT: prophecy of the book this

Revelation 22:9 N-GNS
GRK: λόγους τοῦ βιβλίου τούτου τῷ
NAS: the words of this book. Worship God.
KJV: the sayings of this book: worship God.
INT: words of the book this

Revelation 22:10 N-GNS
GRK: προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου ὁ
NAS: of this book, for the time
KJV: of this book: for
INT: prophecy of the book this the

Revelation 22:18 N-GNS
GRK: προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου ἐάν
NAS: of this book: if
KJV: of this book, If
INT: prophecy of the book this If

Revelation 22:19 N-GNS
GRK: λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας
NAS: from the words of the book of this
KJV: in this book.
INT: words of the book of the prophecy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page