δεδοκιμάσμεθα
Englishman's Concordance
δεδοκιμάσμεθα (dedokimasmetha) — 1 Occurrence

1 Thessalonians 2:4 V-RIM/P-1P
GRK: ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ
NAS: but just as we have been approved by God
KJV: But as we were allowed of God
INT: but even as we have been approved by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page