δοκιμαζομένου
Englishman's Concordance
δοκιμαζομένου (dokimazomenou) — 1 Occurrence

1 Peter 1:7 V-PPM/P-GNS
GRK: πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς
NAS: even though tested by fire,
KJV: though it be tried with fire,
INT: fire though being tested be found to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page