δοκιμάζετε
Englishman's Concordance
δοκιμάζετε (dokimazete) — 3 Occurrences

2 Corinthians 13:5 V-PMA-2P
GRK: πίστει ἑαυτοὺς δοκιμάζετε ἢ οὐκ
NAS: you are in the faith; examine yourselves!
KJV: in the faith; prove your own selves.
INT: faith yourselves test or not

1 Thessalonians 5:21 V-PMA-2P
GRK: πάντα δὲ δοκιμάζετε τὸ καλὸν
NAS: But examine everything
KJV: Prove all things; hold fast
INT: all things however prove the right

1 John 4:1 V-PMA-2P
GRK: πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα
NAS: spirit, but test the spirits
KJV: spirit, but try the spirits whether
INT: believe but test the spirits

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page