δέξηται
Englishman's Concordance
δέξηται (dexētai) — 8 Occurrences

Matthew 10:14 V-ASM-3S
GRK: ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ
NAS: Whoever does not receive you, nor
KJV: shall not receive you, nor
INT: anyhow not will receive you nor

Matthew 18:5 V-ASM-3S
GRK: ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον
NAS: And whoever receives one such
KJV: And whoso shall receive one such
INT: whoever if will receive one little child

Mark 6:11 V-ASM-3S
GRK: τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ
NAS: place that does not receive you or
KJV: shall not receive you, nor
INT: place not will receive you nor

Mark 9:37 V-ASM-3S
GRK: τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ
NAS: Whoever receives one child
KJV: Whosoever shall receive one of such
INT: of such little children shall receive in the

Mark 10:15 V-ASM-3S
GRK: ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν
NAS: to you, whoever does not receive the kingdom
KJV: shall not receive the kingdom of God
INT: anyhow not shall receive the kingdom

Luke 9:48 V-ASM-3S
GRK: Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ
NAS: to them, Whoever receives this
KJV: Whosoever shall receive this
INT: whoever if shall receive this

Luke 9:48 V-ASM-3S
GRK: ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν
NAS: Me, and whoever receives Me receives
KJV: whosoever shall receive me
INT: anyhow me shall receive receives the [one]

Luke 18:17 V-ASM-3S
GRK: ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν
NAS: to you, whoever does not receive the kingdom
KJV: shall not receive the kingdom of God
INT: anyhow not shall receive the kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page