δέχωνται
Englishman's Concordance
δέχωνται (dechōntai) — 3 Occurrences

Luke 9:5 V-PSM/P-3P
GRK: ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς ἐξερχόμενοι
NAS: And as for those who do not receive you, as you go
KJV: will not receive you, when ye go
INT: anyhow not might receive you going forth

Luke 10:8 V-PSM/P-3P
GRK: εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς ἐσθίετε
NAS: you enter and they receive you, eat
KJV: and they receive you,
INT: you might enter and they receive you eat

Luke 10:10 V-PSM/P-3P
GRK: καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς ἐξελθόντες
NAS: you enter and they do not receive you, go
KJV: ye enter, and they receive you not,
INT: and not they do receive you having gone out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page