ἐδέξαντο
Englishman's Concordance
ἐδέξαντο (edexanto) — 5 Occurrences

Luke 9:53 V-AIM-3P
GRK: καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν ὅτι
NAS: But they did not receive Him, because
KJV: they did not receive him, because
INT: And not they did receive him because

John 4:45 V-AIM-3P
GRK: τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ
NAS: the Galileans received Him, having seen
KJV: the Galilaeans received him,
INT: Galilee received him the

Acts 11:1 V-AIM-3P
GRK: τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον
NAS: also had received the word
KJV: had also received the word of God.
INT: the Gentiles received the word

Acts 17:11 V-AIM-3P
GRK: Θεσσαλονίκῃ οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον
NAS: in Thessalonica, for they received the word
KJV: in that they received the word
INT: Thessalonica who received the word

2 Thessalonians 2:10 V-AIM-3P
GRK: ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ
NAS: because they did not receive the love
KJV: because they received not
INT: truth not they received for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page