δέχεται
Englishman's Concordance
δέχεται (dechetai) — 8 Occurrences

Matthew 10:40 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται καὶ ὁ
NAS: He who receives you receives Me, and he who receives
KJV: you receiveth me,
INT: you me receives and he that

Matthew 10:40 V-PIM/P-3S
GRK: ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά
NAS: Me, and he who receives Me receives Him who sent
KJV: me receiveth him that sent
INT: me receives receives the [one] having sent

Matthew 18:5 V-PIM/P-3S
GRK: μου ἐμὲ δέχεται
NAS: child in My name receives Me;
KJV: my name receiveth me.
INT: of me me receives

Mark 9:37 V-PIM/P-3S
GRK: μου ἐμὲ δέχεται καὶ ὃς
NAS: in My name receives Me; and whoever
KJV: my name, receiveth me: and
INT: of me me receives and whoever

Mark 9:37 V-PIM/P-3S
GRK: οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν
NAS: receives Me does not receive Me, but Him who sent
KJV: shall receive me, receiveth not me,
INT: not me receives but the [one]

Luke 9:48 V-PIM/P-3S
GRK: μου ἐμὲ δέχεται καὶ ὃς
NAS: in My name receives Me, and whoever
KJV: my name receiveth me: and
INT: of me me receives and whoever

Luke 9:48 V-PIM/P-3S
GRK: ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά
NAS: receives Me receives Him who sent
KJV: me receiveth him that sent
INT: me shall receive receives the [one] having sent

1 Corinthians 2:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ
NAS: man does not accept the things of the Spirit
KJV: man receiveth not
INT: man not receives the things of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page