δεύτερον
Englishman's Concordance
δεύτερον (deuteron) — 10 Occurrences

John 3:4 Adv
GRK: μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ
NAS: enter a second time into his mother's
KJV: can he enter the second time into his
INT: mother of him a second time enter and

John 4:54 Adj-ANS
GRK: δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν
NAS: This is again a second sign that Jesus
KJV: [is] again the second miracle
INT: also again a second sign did

John 21:16 Adv
GRK: αὐτῷ πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάννου
NAS: to him again a second time, Simon,
KJV: again the second time, Simon,
INT: to him again a second time Simon [son] of Jonah

1 Corinthians 12:28 Adv
GRK: πρῶτον ἀποστόλους δεύτερον προφήτας τρίτον
NAS: first apostles, second prophets, third
KJV: apostles, secondarily prophets,
INT: first apostles secondly prophets thirdly

2 Corinthians 13:2 Adj-NNS
GRK: παρὼν τὸ δεύτερον καὶ ἀπὼν
NAS: present the second time, and though now
KJV: I were present, the second time; and
INT: being present the second time and being absent

Hebrews 9:3 Adj-ANS
GRK: δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ
NAS: Behind the second veil
KJV: after the second veil,
INT: moreover the second veil a tabernacle

Hebrews 10:9 Adj-ANS
GRK: ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ
NAS: in order to establish the second.
KJV: that he may establish the second.
INT: that the second he might establish

Jude 1:5 Adj-NNS
GRK: σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ
NAS: of Egypt, subsequently destroyed
KJV: of Egypt, afterward destroyed
INT: having saved in [the] second place the [ones] not

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον
NAS: a lion, and the second creature
KJV: a lion, and the second beast like
INT: and the second living creature like

Revelation 19:3 Adv
GRK: καὶ δεύτερον εἴρηκαν Ἁλληλουιά
NAS: And a second time they said,
KJV: And again they said, Alleluia.
INT: And a second time they said Hallelujah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page