δεῦρο
Englishman's Concordance
δεῦρο (deuro) — 9 Occurrences

Matthew 19:21 V-M-2S
GRK: οὐρανοῖς καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow
KJV: heaven: and come [and] follow me.
INT: [the] heavens and come follow me

Mark 10:21 V-M-2S
GRK: οὐρανῷ καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow
KJV: heaven: and come, take up the cross,
INT: heaven and come follow me

Luke 18:22 V-M-2S
GRK: οὐρανοῖς καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow
KJV: heaven: and come, follow me.
INT: heavens and come follow me

John 11:43 V-M-2S
GRK: ἐκραύγασεν Λάζαρε δεῦρο ἔξω
NAS: voice, Lazarus, come forth.
KJV: voice, Lazarus, come forth.
INT: he cried Lazarus come forth

Acts 7:3 V-M-2S
GRK: σου καὶ δεῦρο εἰς τὴν
NAS: AND YOUR RELATIVES, AND COME INTO THE LAND
KJV: kindred, and come into the land
INT: of you and come into the

Acts 7:34 V-M-2S
GRK: καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω σε
NAS: TO RESCUE THEM; COME NOW,
KJV: And now come, I will send thee
INT: and now come I will send you

Romans 1:13 Adv
GRK: ἄχρι τοῦ δεῦρο ἵνα τινὰ
INT: until the present that some

Revelation 17:1 V-M-2S
GRK: ἐμοῦ λέγων Δεῦρο δείξω σοι
NAS: with me, saying, Come here, I will show
KJV: unto me, Come hither; I will shew
INT: me saying Come here I will show you

Revelation 21:9 V-M-2S
GRK: ἐμοῦ λέγων Δεῦρο δείξω σοι
NAS: with me, saying, Come here, I will show
KJV: saying, Come hither, I will shew
INT: me saying Come here I will show you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page