δευτέρου
Englishman's Concordance
δευτέρου (deuterou) — 8 Occurrences

Matthew 26:42 Adj-GNS
GRK: πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο
NAS: again a second time and prayed,
KJV: the second time, and prayed,
INT: Again for a second time having gone away he prayed

Mark 14:72 Adj-GNS
GRK: εὐθὺς ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: crowed a second time. And Peter
KJV: And the second time the cock crew.
INT: immediately for the second time a rooster crowed

John 9:24 Adj-GNS
GRK: ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ὃς ἦν
NAS: So a second time they called the man
KJV: Then again called they the man
INT: man out of a second time who had been

Acts 10:15 Adj-GNS
GRK: πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν
NAS: a voice [came] to him a second time, What
KJV: him again the second time, What God
INT: [came] again for the second time to him

Acts 11:9 Adj-GNS
GRK: δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ
NAS: answered a second time, What
INT: moreover for second [time] the voice out of

Hebrews 9:28 Adj-GNS
GRK: ἁμαρτίας ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας
NAS: will appear a second time for salvation
KJV: shall he appear the second time without
INT: [the] sins out of a second time apart from sin

Revelation 2:11 Adj-GMS
GRK: θανάτου τοῦ δευτέρου
NAS: will not be hurt by the second death.'
KJV: be hurt of the second death.
INT: death second

Revelation 6:3 Adj-GNS
GRK: ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος
NAS: I heard the second living creature
KJV: seal, I heard the second beast say,
INT: I heard the second living creature saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page