διακονηθῆναι
Englishman's Concordance
διακονηθῆναι (diakonēthēnai) — 2 Occurrences

Matthew 20:28 V-ANP
GRK: οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
NAS: did not come to be served, but to serve,
KJV: not to be ministered unto, but
INT: not came to be served but to serve

Mark 10:45 V-ANP
GRK: οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι
NAS: did not come to be served, but to serve,
KJV: not to be ministered unto, but
INT: not came to be served but to serve

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page