διακονείτωσαν
Englishman's Concordance
διακονείτωσαν (diakoneitōsan) — 1 Occurrence

1 Timothy 3:10 V-PMA-3P
GRK: πρῶτον εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες
NAS: then let them serve as deacons if they are beyond reproach.
KJV: then let them use the office of a deacon, being
INT: first then let them serve blameless being

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page