διακονίᾳ
Englishman's Concordance
διακονίᾳ (diakonia) — 10 Occurrences

Acts 6:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ
NAS: in the daily serving [of food].
KJV: in the daily ministration.
INT: in the ministry daily

Acts 6:4 N-DFS
GRK: καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου
NAS: to prayer and to the ministry of the word.
KJV: and to the ministry of the word.
INT: and the ministry of the word

Romans 12:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διακονίᾳ εἴτε ὁ
NAS: service, in his serving; or
KJV: [let us wait] on [our] ministering: or
INT: in the service or he that

Romans 15:31 N-NFS
GRK: καὶ ἡ διακονία μου ἡ
NAS: in Judea, and [that] my service for Jerusalem
KJV: that my service which [I have] for
INT: and the service of me which [is]

2 Corinthians 3:7 N-NFS
GRK: δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου
NAS: But if the ministry of death,
KJV: if the ministration of death,
INT: moreover the ministry of death

2 Corinthians 3:8 N-NFS
GRK: μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος
NAS: how will the ministry of the Spirit
KJV: not the ministration of the spirit
INT: rather the ministry of the Spirit

2 Corinthians 3:9 N-NFS
GRK: γὰρ τῇ διακονία τῆς κατακρίσεως
NAS: For if the ministry of condemnation
KJV: if the ministration of condemnation
INT: indeed the ministry of condemnation [be]

2 Corinthians 3:9 N-NFS
GRK: περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης
NAS: more does the ministry of righteousness
KJV: more doth the ministration of righteousness
INT: abounds the ministry of righteousness

2 Corinthians 6:3 N-NFS
GRK: μωμηθῇ ἡ διακονία
NAS: so that the ministry will not be discredited,
KJV: any thing, that the ministry be not
INT: be blemished the ministry

2 Corinthians 9:12 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας
NAS: For the ministry of this service
KJV: For the administration of this service
INT: Because the ministry of the service

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page