διάκονος
Englishman's Concordance
διάκονος (diakonos) — 15 Occurrences

Matthew 20:26 N-NMS
GRK: ἔσται ὑμῶν διάκονος
NAS: great among you shall be your servant,
KJV: let him be your minister;
INT: let him be your servant

Matthew 23:11 N-NMS
GRK: ἔσται ὑμῶν διάκονος
NAS: But the greatest among you shall be your servant.
KJV: shall be your servant.
INT: will be your servant

Mark 9:35 N-NMS
GRK: καὶ πάντων διάκονος
NAS: of all and servant of all.
KJV: of all, and servant of all.
INT: and of all servant

Mark 10:43 N-NMS
GRK: ἔσται ὑμῶν διάκονος
NAS: great among you shall be your servant;
KJV: shall be your minister:
INT: will be your servant

John 12:26 N-NMS
GRK: καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς
NAS: there My servant will be also;
KJV: also my servant be:
INT: also the servant of me

Romans 13:4 N-NMS
GRK: θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ
NAS: for it is a minister of God
KJV: For he is the minister of God to thee
INT: of god indeed a servant he is to you

Romans 13:4 N-NMS
GRK: θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος
NAS: for nothing; for it is a minister of God,
KJV: he is the minister of God,
INT: of god indeed a servant he is an avenger

Galatians 2:17 N-NMS
GRK: Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος μὴ γένοιτο
NAS: then a minister of sin?
KJV: Christ the minister of sin?
INT: Christ of sin minister never may it be

Ephesians 3:7 N-NMS
GRK: οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν
NAS: I was made a minister, according
KJV: I was made a minister, according
INT: of which I became servant according to to the

Ephesians 6:21 N-NMS
GRK: καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ
NAS: and faithful minister in the Lord,
KJV: and faithful minister in the Lord,
INT: and faithful servant in [the] Lord

Colossians 1:7 N-NMS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ χριστοῦ
NAS: is a faithful servant of Christ
KJV: you a faithful minister of Christ;
INT: for you a servant of Christ

Colossians 1:23 N-NMS
GRK: ἐγὼ Παῦλος διάκονος
NAS: I, Paul, was made a minister.
KJV: Paul am made a minister;
INT: I Paul minister

Colossians 1:25 N-NMS
GRK: ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν
NAS: Of [this church] I was made a minister according
KJV: am made a minister, according to
INT: became I minister according to the

Colossians 4:7 N-NMS
GRK: καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος
NAS: and faithful servant and fellow bond-servant
KJV: a faithful minister and
INT: and faithful servant and fellow bondman

1 Timothy 4:6 N-NMS
GRK: καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: you will be a good servant of Christ
KJV: a good minister of Jesus
INT: good you will be a servant of Christ Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page