1249. διάκονος (diakonos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1249. διάκονος (diakonos) — 29 Occurrences

Matthew 20:26 N-NMS
GRK: ἔσται ὑμῶν διάκονος
NAS: great among you shall be your servant,
KJV: let him be your minister;
INT: let him be your servant

Matthew 22:13 N-DMP
GRK: εἶπεν τοῖς διακόνοις Δήσαντες αὐτοῦ
NAS: said to the servants, 'Bind
KJV: the king to the servants, Bind
INT: said to the servants Having bound him

Matthew 23:11 N-NMS
GRK: ἔσται ὑμῶν διάκονος
NAS: But the greatest among you shall be your servant.
KJV: shall be your servant.
INT: will be your servant

Mark 9:35 N-NMS
GRK: καὶ πάντων διάκονος
NAS: of all and servant of all.
KJV: of all, and servant of all.
INT: and of all servant

Mark 10:43 N-NMS
GRK: ἔσται ὑμῶν διάκονος
NAS: great among you shall be your servant;
KJV: shall be your minister:
INT: will be your servant

John 2:5 N-DMP
GRK: αὐτοῦ τοῖς διακόνοις ὅ ἂν
NAS: said to the servants, Whatever
KJV: saith unto the servants, Whatsoever
INT: of him to the servants Whatever anyhow

John 2:9 N-NMP
GRK: οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ
NAS: it came from (but the servants who had drawn
KJV: it was: (but the servants which drew
INT: which moreover servants knew who

John 12:26 N-NMS
GRK: καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς
NAS: there My servant will be also;
KJV: also my servant be:
INT: also the servant of me

Romans 13:4 N-NMS
GRK: θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ
NAS: for it is a minister of God
KJV: For he is the minister of God to thee
INT: of god indeed a servant he is to you

Romans 13:4 N-NMS
GRK: θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος
NAS: for nothing; for it is a minister of God,
KJV: he is the minister of God,
INT: of god indeed a servant he is an avenger

Romans 15:8 N-AMS
GRK: γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς
NAS: has become a servant to the circumcision
KJV: was a minister of the circumcision
INT: indeed Christ a servant has become of [the] circumcision

Romans 16:1 N-AFS
GRK: οὖσαν καὶ διάκονον τῆς ἐκκλησίας
NAS: Phoebe, who is a servant of the church
KJV: which is a servant of the church
INT: being also servant of the church

1 Corinthians 3:5 N-NMP
GRK: ἐστιν Παῦλος διάκονοι δι' ὧν
NAS: is Paul? Servants through
KJV: [is] Apollos, but ministers by whom
INT: is Paul servants through whom

2 Corinthians 3:6 N-AMP
GRK: ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης
NAS: made us adequate [as] servants of a new
KJV: able ministers of the new
INT: made competent us [as] servants of a new covenant

2 Corinthians 6:4 N-NMP
GRK: ὡς θεοῦ διάκονοι ἐν ὑπομονῇ
NAS: ourselves as servants of God,
KJV: ourselves as the ministers of God, in
INT: as God's servants in endurance

2 Corinthians 11:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται
NAS: if his servants also
KJV: if his ministers also be transformed
INT: also the servants of him masquerade

2 Corinthians 11:15 N-NMP
GRK: μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης ὧν
NAS: disguise themselves as servants of righteousness,
KJV: as the ministers of righteousness;
INT: masquerade as servants of righteousness of whom

2 Corinthians 11:23 N-NMP
GRK: διάκονοι Χριστοῦ εἰσίν
NAS: Are they servants of Christ?-- I speak
KJV: Are they ministers of Christ? (I speak
INT: Servants of Christ are they

Galatians 2:17 N-NMS
GRK: Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος μὴ γένοιτο
NAS: then a minister of sin?
KJV: Christ the minister of sin?
INT: Christ of sin minister never may it be

Ephesians 3:7 N-NMS
GRK: οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν
NAS: I was made a minister, according
KJV: I was made a minister, according
INT: of which I became servant according to to the

Ephesians 6:21 N-NMS
GRK: καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ
NAS: and faithful minister in the Lord,
KJV: and faithful minister in the Lord,
INT: and faithful servant in [the] Lord

Philippians 1:1 N-DMP
GRK: ἐπισκόποις καὶ διακόνοις
NAS: including the overseers and deacons:
KJV: the bishops and deacons:
INT: [the] overseers and deacons

Colossians 1:7 N-NMS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ χριστοῦ
NAS: is a faithful servant of Christ
KJV: you a faithful minister of Christ;
INT: for you a servant of Christ

Colossians 1:23 N-NMS
GRK: ἐγὼ Παῦλος διάκονος
NAS: I, Paul, was made a minister.
KJV: Paul am made a minister;
INT: I Paul minister

Colossians 1:25 N-NMS
GRK: ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν
NAS: Of [this church] I was made a minister according
KJV: am made a minister, according to
INT: became I minister according to the

Colossians 4:7 N-NMS
GRK: καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος
NAS: and faithful servant and fellow bond-servant
KJV: a faithful minister and
INT: and faithful servant and fellow bondman

1 Timothy 3:8 N-AMP
GRK: Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς
NAS: Deacons likewise
KJV: Likewise [must] the deacons [be] grave,
INT: Deacons in like manner dignified

1 Timothy 3:12 N-NMP
GRK: διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς
NAS: Deacons must be husbands of [only] one
KJV: Let the deacons be the husbands
INT: Those who serve let be of one

1 Timothy 4:6 N-NMS
GRK: καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ
NAS: you will be a good servant of Christ
KJV: a good minister of Jesus
INT: good you will be a servant of Christ Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page