διακονηθεῖσα
Englishman's Concordance
διακονηθεῖσα (diakonētheisa) — 1 Occurrence

2 Corinthians 3:3 V-APP-NFS
GRK: ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ' ἡμῶν
NAS: of Christ, cared for by us, written
KJV: of Christ ministered by
INT: a letter of Christ having been ministered to by us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page