διακονήσαντες
Englishman's Concordance
διακονήσαντες (diakonēsantes) — 2 Occurrences

1 Timothy 3:13 V-APA-NMP
GRK: γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς
NAS: For those who have served well
KJV: For they that have used the office of a deacon well
INT: indeed well having served a degree for themselves

Hebrews 6:10 V-APA-NMP
GRK: ὄνομα αὐτοῦ διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις
NAS: His name, in having ministered and in still ministering
KJV: name, in that ye have ministered to the saints,
INT: name of him having ministered to the saints

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page