διαθήκην
Englishman's Concordance
διαθήκην (diathēkēn) — 5 Occurrences

Acts 7:8 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς καὶ
NAS: And He gave him the covenant of circumcision;
KJV: him the covenant of circumcision:
INT: he gave to him a covenant of circumcision and

Galatians 3:15 N-AFS
GRK: ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ
NAS: it is [only] a man's covenant, yet
KJV: a man's covenant, yet [if it be] confirmed,
INT: of man a confirmed covenant no on sets aside

Galatians 3:17 N-AFS
GRK: δὲ λέγω διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ
NAS: does not invalidate a covenant previously ratified
KJV: I say, [that] the covenant, that was confirmed before
INT: moreover I say [the] covenant confirmed beforehand by

Hebrews 8:8 N-AFS
GRK: οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν
NAS: A NEW COVENANT WITH THE HOUSE
KJV: a new covenant with
INT: house of Judah a covenant new

Hebrews 8:9 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα
NAS: NOT LIKE THE COVENANT WHICH I MADE
KJV: according to the covenant that
INT: according to the covenant which I made

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page