διαθήκη
Englishman's Concordance
διαθήκη (diathēkē) — 9 Occurrences

Luke 22:20 N-NFS
GRK: ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ
NAS: out for you is the new covenant in My blood.
KJV: cup [is] the new testament in my
INT: the new covenant in the

Romans 11:27 N-NFS
GRK: παρ' ἐμοῦ διαθήκη ὅταν ἀφέλωμαι
NAS: THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN
KJV: this [is] my covenant unto them, when
INT: from me covenant when I might have taken away

1 Corinthians 11:25 N-NFS
GRK: ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν
NAS: is the new covenant in My blood;
KJV: is the new testament in my
INT: the new covenant is in

Hebrews 8:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ διαθήκῃ μου κἀγὼ
NAS: FOR THEY DID NOT CONTINUE IN MY COVENANT, AND I DID NOT CARE
KJV: in my covenant, and I regarded
INT: in the covenant of me and I

Hebrews 8:10 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι
NAS: FOR THIS IS THE COVENANT THAT I WILL MAKE
KJV: this [is] the covenant that
INT: this [is] the covenant which I will covenant

Hebrews 9:15 N-DFS
GRK: τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν
NAS: the first covenant, those
KJV: the first testament, they which are called
INT: the first covenant transgressions the

Hebrews 9:16 N-NFS
GRK: ὅπου γὰρ διαθήκη θάνατον ἀνάγκη
NAS: For where a covenant is, there must of necessity
KJV: where a testament [is], there must also of necessity
INT: where indeed [there is] a will [the] death [is] necessary

Hebrews 9:17 N-NFS
GRK: διαθήκη γὰρ ἐπὶ
NAS: For a covenant is valid
KJV: For a testament [is] of force after
INT: a will indeed after

Hebrews 10:16 N-NFS
GRK: Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι
NAS: THIS IS THE COVENANT THAT I WILL MAKE
KJV: This [is] the covenant that
INT: This [is] the covenant which I will covenant

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page