διεκρίνοντο
Englishman's Concordance
διεκρίνοντο (diekrinonto) — 1 Occurrence

Acts 11:2 V-IIM-3P
GRK: εἰς Ἰερουσαλήμ διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν
NAS: who were circumcised took issue with him,
KJV: the circumcision contended with
INT: to Jerusalem contended with him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page