δὶς
Englishman's Concordance
δὶς (dis) — 7 Occurrences

Mark 14:30 Adv
GRK: πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι
NAS: crows twice, you yourself
KJV: crow twice, thou shalt deny
INT: before that twice [the] rooster crows

Mark 14:72 Adv
GRK: Πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι τρίς
NAS: crows twice, you will deny
KJV: crow twice, thou shalt deny
INT: Before [the] rooster twice crows three times

Luke 18:12 Adv
GRK: νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου
NAS: I fast twice a week; I pay tithes
KJV: I fast twice in the week,
INT: I fast twice in the week

Philippians 4:16 Adv
GRK: ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν
KJV: once and again unto my
INT: once and twice for the

1 Thessalonians 2:18 Adv
GRK: ἅπαξ καὶ δίς καὶ ἐνέκοψεν
KJV: once and again; but Satan
INT: once and twice and hindered

Jude 1:12 Adv
GRK: φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα
NAS: without fruit, doubly dead,
KJV: without fruit, twice dead,
INT: autumnal without fruit twice having died having been rooted up

Revelation 9:16 Adv
GRK: τοῦ ἱππικοῦ δὶς μυριάδες μυριάδων
INT: of the cavalry [was] twice ten thousand ten thousands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page