ἥψατο
Englishman's Concordance
ἥψατο (hēpsato) — 15 Occurrences

Matthew 8:3 V-AIM-3S
GRK: τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων
KJV: [his] hand, and touched him,
INT: the hand he touched him saying

Matthew 8:15 V-AIM-3S
GRK: καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς
KJV: And he touched her hand,
INT: and he touched the hand

Matthew 9:20 V-AIM-3S
GRK: προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου
KJV: behind [him], and touched the hem
INT: having come behind touched the fringe

Matthew 9:29 V-AIM-3S
GRK: τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν
KJV: Then touched he their eyes,
INT: Then he touched the eyes

Matthew 20:34 V-AIM-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων
KJV: had compassion [on them], and touched their
INT: Jesus touched the eyes

Mark 1:41 V-AIM-3S
GRK: χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει
KJV: [his] hand, and touched him,
INT: hand of him he touched him and says

Mark 5:27 V-AIM-3S
GRK: ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου
KJV: behind, and touched his
INT: crowd behind touched the clothing

Mark 5:30 V-AIM-3S
GRK: Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων
KJV: and said, Who touched my clothes?
INT: Who of me touched the garments

Mark 5:31 V-AIM-3S
GRK: Τίς μου ἥψατο
KJV: sayest thou, Who touched me?
INT: Who me touched

Mark 7:33 V-AIM-3S
GRK: καὶ πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης
KJV: and he spit, and touched his tongue;
INT: and having spit he touched the tongue

Luke 5:13 V-AIM-3S
GRK: τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων
KJV: [his] hand, and touched him,
INT: [his] hand he touched him saying

Luke 7:14 V-AIM-3S
GRK: καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ
KJV: And he came and touched the bier: and
INT: And having come up he touched the coffin

Luke 8:44 V-AIM-3S
GRK: προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου
KJV: behind [him], and touched the border
INT: having come behind touched the fringe

Luke 8:46 V-AIM-3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἥψατό μού τις
KJV: said, Somebody hath touched me: for
INT: Jesus said Touched me someone

Luke 8:47 V-AIM-3S
GRK: ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν
KJV: what cause she had touched him, and
INT: what cause she touched him she declared

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page