ᾐτήσατο
Englishman's Concordance
ᾐτήσατο (ētēsato) — 6 Occurrences

Matthew 27:58 V-AIM-3S
GRK: τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα
NAS: to Pilate and asked for the body
KJV: to Pilate, and begged the body
INT: to Pilate asked for the body

Mark 6:25 V-AIM-3S
GRK: τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα Θέλω
NAS: to the king and asked, saying,
KJV: the king, and asked, saying,
INT: the king she asked saying I desire

Mark 15:43 V-AIM-3S
GRK: Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα
NAS: Pilate, and asked for the body
KJV: Pilate, and craved the body of Jesus.
INT: Pilate and asked for the body

Luke 23:52 V-AIM-3S
GRK: τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα
NAS: to Pilate and asked for the body
KJV: unto Pilate, and begged the body
INT: to Pilate begged [for] the body

Acts 7:46 V-AIM-3S
GRK: θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα
NAS: sight, and asked that he might find
KJV: God, and desired to find a tabernacle
INT: God and asked to find a tabernacle

Acts 9:2 V-AIM-3S
GRK: ᾐτήσατο παρ' αὐτοῦ
NAS: and asked for letters
KJV: And desired of him
INT: asked from him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 154
70 Occurrences


αἰτῆσαι — 1 Occ.
αἰτήσας — 2 Occ.
αἰτήσασθε — 1 Occ.
αἰτήσῃ — 1 Occ.
αἰτήσῃς — 1 Occ.
αἰτήσηται — 1 Occ.
αἰτήσητε — 5 Occ.
αἰτήσει — 5 Occ.
αἰτήσεσθε — 1 Occ.
αἰτήσωμαι — 1 Occ.
αἰτήσωμέν — 1 Occ.
αἰτήσωνται — 2 Occ.
Αἴτησόν — 1 Occ.
αἰτήσουσιν — 1 Occ.
αἰτεῖν — 1 Occ.
αἰτεῖς — 1 Occ.
αἰτεῖσθαι — 2 Occ.
αἰτεῖσθε — 4 Occ.
Αἰτεῖτε — 4 Occ.
αἰτείτω — 2 Occ.
αἰτῶμεν — 1 Occ.
αἰτώμεθα — 2 Occ.
αἰτῶν — 2 Occ.
αἰτοῦμαι — 1 Occ.
αἰτούμενοι — 4 Occ.
αἰτούμεθα — 1 Occ.
αἰτοῦντί — 3 Occ.
αἰτοῦσά — 1 Occ.
αἰτοῦσιν — 3 Occ.
ᾐτήκαμεν — 1 Occ.
ᾐτήσαντο — 2 Occ.
ᾔτησας — 1 Occ.
ᾐτήσασθε — 1 Occ.
ᾐτήσατε — 1 Occ.
ᾐτήσατο — 6 Occ.
ᾐτοῦντο — 2 Occ.
Additional Entries
αἰτούμενοι — 4 Occ.
αἰτούμεθα — 1 Occ.
αἰτοῦντί — 3 Occ.
αἰτοῦσά — 1 Occ.
αἰτοῦσιν — 3 Occ.
ᾐτήκαμεν — 1 Occ.
ᾐτήσαντο — 2 Occ.
ᾔτησας — 1 Occ.
ᾐτήσασθε — 1 Occ.
ᾐτήσατε — 1 Occ.
ᾐτοῦντο — 2 Occ.
αἴτημα — 1 Occ.
αἰτήματα — 2 Occ.
αἰτία — 2 Occ.
αἰτίαν — 16 Occ.
αἰτίας — 2 Occ.
αἰτιώματα — 1 Occ.
αἴτιον — 3 Occ.
αἴτιος — 1 Occ.
αἰτίου — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page