ἔμελλον
Englishman's Concordance
ἔμελλον (emellon) — 3 Occurrences

John 7:39 V-IIA-3P
GRK: πνεύματος ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ
KJV: on him should receive: for
INT: Spirit which were about to receive those

Acts 21:27 V-IIA-3P
GRK: Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ
NAS: days were almost over,
KJV: days were almost ended,
INT: when moreover were about the seven

Revelation 3:2 V-IIA-3P
GRK: λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν οὐ
NAS: which were about to die;
KJV: that are ready to die:
INT: that remain which are about to die not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page