ἐνετείλατο
Englishman's Concordance
ἐνετείλατο (eneteilato) — 8 Occurrences

Matthew 17:9 V-AIM-3S
GRK: τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ
NAS: Jesus commanded them, saying, Tell
KJV: Jesus charged them,
INT: the mountain instructed them

Matthew 19:7 V-AIM-3S
GRK: οὖν Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον
NAS: did Moses command to GIVE
KJV: then command to give
INT: then Moses did command to give a bill

Mark 10:3 V-AIM-3S
GRK: Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωυσῆς
NAS: to them, What did Moses command you?
KJV: What did Moses command you?
INT: What you did commmand Moses

Mark 13:34 V-AIM-3S
GRK: τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ
NAS: also commanded the doorkeeper
KJV: work, and commanded the porter to
INT: the doorkeeper commanded that he should watch

John 8:5 V-AIM-3S
GRK: ἡμῖν Μωυσῆς ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας
NAS: Moses commanded us to stone
KJV: in the law commanded us, that such
INT: us Moses commanded such

John 14:31 V-AIM-3S
GRK: καὶ καθὼς ἐνετείλατο ἔδωκέν μοι
INT: and as command[ment] gives me

Hebrews 9:20 V-AIM-3S
GRK: διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς
NAS: WHICH GOD COMMANDED YOU.
KJV: which God hath enjoined unto you.
INT: covenant which commanded to you

Hebrews 11:22 V-AIM-3S
GRK: ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο
NAS: of Israel, and gave orders concerning
KJV: and gave commandment concerning
INT: bones of him gave command

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page