ἐγκαταλειπόμενοι
Englishman's Concordance
ἐγκαταλειπόμενοι (enkataleipomenoi) — 1 Occurrence

2 Corinthians 4:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι ἀλλ'
NAS: persecuted, but not forsaken; struck down,
KJV: but not forsaken; cast down, but
INT: but not forsaken cast down but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page