ἐγκαταλείποντες
Englishman's Concordance
ἐγκαταλείποντες (enkataleipontes) — 1 Occurrence

Hebrews 10:25 V-PPA-NMP
GRK: μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν
NAS: not forsaking our own
KJV: Not forsaking the assembling
INT: not forsaking the assembling together

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page