ἐνκαταλείψεις
Englishman's Concordance
ἐνκαταλείψεις (enkataleipseis) — 1 Occurrence

Acts 2:27 V-FIA-2S
GRK: ὅτι οὐκ ἐνκαταλείψεις τὴν ψυχήν
NAS: BECAUSE YOU WILL NOT ABANDON MY SOUL
KJV: thou wilt not leave my soul
INT: for not you will leave the soul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page