ἐνεκεντρίσθης
Englishman's Concordance
ἐνεκεντρίσθης (enekentristhēs) — 2 Occurrences

Romans 11:17 V-AIP-2S
GRK: ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς
NAS: a wild olive, were grafted in among
KJV: a wild olive tree, wert graffed in among
INT: a wild olive tree being were grafted in among them

Romans 11:24 V-AIP-2S
GRK: παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον
NAS: a wild olive tree, and were grafted contrary
KJV: and wert graffed contrary to
INT: contrary to nature were grafted in to a cultivated olive tree

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page