1461. ἐγκεντρίζω (egkentrizo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1461. ἐγκεντρίζω (egkentrizo) — 6 Occurrences

Romans 11:17 V-AIP-2S
GRK: ἀγριέλαιος ὢν ἐνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς
NAS: a wild olive, were grafted in among
KJV: a wild olive tree, wert graffed in among
INT: a wild olive tree being were grafted in among them

Romans 11:19 V-ASP-1S
GRK: ἵνα ἐγὼ ἐνκεντρισθῶ
NAS: so that I might be grafted in.
KJV: that I might be graffed in.
INT: that I might be grafted in

Romans 11:23 V-FIP-3P
GRK: τῇ ἀπιστίᾳ ἐνκεντρισθήσονται δυνατὸς γάρ
NAS: in their unbelief, will be grafted in, for God
KJV: still in unbelief, shall be graffed in: for
INT: in unbelief will be grafted in able indeed

Romans 11:23 V-ANA
GRK: θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι αὐτούς
NAS: is able to graft them in again.
KJV: to graff them in again.
INT: God again to graft in them

Romans 11:24 V-AIP-2S
GRK: παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον
NAS: a wild olive tree, and were grafted contrary
KJV: and wert graffed contrary to
INT: contrary to nature were grafted in to a cultivated olive tree

Romans 11:24 V-FIP-3P
GRK: κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ
NAS: are the natural [branches] be grafted into their own
KJV: which be the natural [branches], be graffed into their own
INT: according to nature [are] will be grafted into into the own

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page