ἐγκατέλιπον
Englishman's Concordance
ἐγκατέλιπον (enkatelipon) — 1 Occurrence

2 Timothy 4:16 V-IIA-3P
GRK: πάντες με ἐγκατέλιπον μὴ αὐτοῖς
NAS: me, but all deserted me; may it not be counted
KJV: all [men] forsook me:
INT: all me forsook Not to them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page