ἐπέστησαν
Englishman's Concordance
ἐπέστησαν (epestēsan) — 5 Occurrences

Luke 20:1 V-AIA-3P
GRK: καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: with the elders confronted [Him],
KJV: the scribes came upon [him] with
INT: and proclaiming the gospel came up the chief priests

Luke 24:4 V-AIA-3P
GRK: ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν
NAS: men suddenly stood near them in dazzling
KJV: two men stood by them in
INT: men two stood by them in

Acts 4:1 V-AIA-3P
GRK: τὸν λαὸν ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ
NAS: [guard] and the Sadducees came up to them,
KJV: and the Sadducees, came upon them,
INT: the people came upon them the

Acts 10:17 V-AIA-3P
GRK: τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν
NAS: house, appeared at the gate;
KJV: house, and stood before
INT: of Simon stood at the

Acts 11:11 V-AIA-3P
GRK: τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν
NAS: men appeared at the house
KJV: men already come unto the house
INT: three men stood at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page